С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 489369-2023

11/08/2023    S154

България-София: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2023/S 154-489369

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ (ХТМУ)
Национален регистрационен номер: 000670673
Пощенски адрес: бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Град: гр.София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Ваня Маринова Толева
Електронна поща: toleva9@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://uctm.edu/bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/29614
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/313300
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/313300
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

II.1.2)Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката е разделена на 11 обособени позиции за закупуване на оборудване за лабораторни измервания:

№1 Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат за определяне наТт+D15B16B6:D16B6:D17B6:D18B6:D17B6:D16

№2 Доставка и въвеждане в експлоатация на лиофилизатор с включена система за вакуум

№3 Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторен инкубатор

№4 Доставка на апаратура за синтетична работа в това число магнитни бъркалки с нагряване и без нагряване общо 4 броя, Колбогрейка и ултразвукова вана

№5 Доставка на реакторчета за твърдофазен пептиден синтез

№6„Доставка на шейкъри за твърдофазен пептиден синтез

№7 Доставка на аналитична везна

№8 Доставка и въвеждане в експлоатация на аналитична везна с висока точност до 5 знак

№9 Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуумна помпа с мембрана - 2 броя

№10 Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуум сушилня с включена вакуум помпа

№11 „Доставка и въвеждане в експлоатация на CO2 инкубатор, Бутилка за Co2

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 67 980.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат за определяне на Тт+D15B16B6:D16B6:D17B6:D18B6:D17B6:D16

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и въвеждане в експлоатация на апарат за определяне на Тт+D15B16B6:D16B6:D17B6:D18B6:D17B6:D16

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и въвеждане в експлоатация на лиофилизатор с включена система за вакуум

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и въвеждане в експлоатация на лиофилизатор с включена система за вакуум

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторен инкубатор

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторен инкубатор

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на апаратура за синтетична работа в това число магнитни бъркалки с нагряване и без нагряване общо 4 броя, Колбогрейка и ултразвукова вана

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на апаратура за синтетична работа в това число магнитни бъркалки с нагряване и без нагряване общо 4 броя, Колбогрейка и ултразвукова вана

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 950.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на реакторчета за твърдофазен пептиден синтез

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на реакторчета за твърдофазен пептиден синтез

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 690.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на шейкъри за твърдофазен пептиден синтез

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на шейкъри за твърдофазен пептиден синтез

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 300.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на аналитична везна

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на аналитична везна

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 350.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и въвеждане в експлоатация на аналитична везна с висока точност до 5 знак

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и въвеждане в експлоатация на аналитична везна с висока точност до 5 знак

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 670.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуумна помпа с мембрана - 2 броя

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуумна помпа с мембрана - 2 броя

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуум сушилня с включена вакуум помпа

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуум сушилня с включена вакуум помпа

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 350.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и въвеждане в експлоатация на CO2 инкубатор, Бутилка за Co2 / Въглероден диоксид 6.7 литра / 5 кг - 3 броя с включен Редуцил вентил за CO2

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. Климент Охридски № 8, Сграда „Б“ – Централна научно-изследователска лаборатория /ЦНИЛ/.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и въвеждане в експлоатация на CO2 инкубатор, Бутилка за Co2 / Въглероден диоксид 6.7 литра / 5 кг - 3 броя с включен Редуцил вентил за CO2

Предвижда се доставка, монтаж, и въвеждане в експлоатация на оборудването описано в съответните обособени позиции. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването за обособени позиции 1,2,4,5,6,7,8,9,10 и 11 е минимум 2 (две) години, а за обособена позиция 3 е минимум 3 (три) години. Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск извършването на гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок, на място при Възложителя, или при нужда, в сервиз, посочен от Изпълнителя. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване (профилактика и необходимите за нея материали и консумативи, в зависимост от предписанията на фирмата-производител), отстраняване на всички технически неизправности със свои сили и средства, възникнали не по вина на Възложителя, както и безплатна подмяна на всички износени и/или дефектирали части на доставената апаратура, както и отстраняване на скрити дефекти на апаратурата в рамките на гаранционния срок.

Точни минимални параметри на оборудването са описани в Техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 670.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)

II.2.14)Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: парична сума; банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците в процедурата следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Изискуемият обем може да бъде доказан с една или няколко отделни доставки.

За извършена доставка Възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

Деклариране: При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване част IV “Критерии за подбор “, раздел В „ Технически и професионални способности“, в поле: „За поръчки за доставки: декларират изискването на Възложителя участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Забележка: При попълването на ЕЕДОП в списъка с изпълнени доставки в колона „Описание“, участникът следва да посочи предмет, количество, стойност, дати и получатели.

Доказване: Изискването се доказва преди сключване на договор за изпълнение с представяне на списък с доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в процедурата следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Изискуемият обем може да бъде доказан с една или няколко отделни доставки.

За извършена доставка Възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Начин на плащане: Плащанията за дейностите в обхвата на поръчката, ще се извършват под формата на авансово и окончателно плащане, както следва:

(1) Авансово плащане - 40 % от стойността - авансово до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на заявка за доставка и след представяне на оригинална фактура, съдържаща всички законови реквизити и изисквани реквизити от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към МОН и гаранция за авансовото плащане, съгласно посоченото в документацията за участие и проекта на договора. Избраният за Изпълнител участник, преди сключване на договора, уведомява Възложителя дали ще се възползва от тази възможност

(2) Окончателно плащане до пълния размер на стойността на договора – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на Протокол за монтаж, въвеждане в експлоатация и начално обучение и след представяне на оригинална фактура.

За повече подробности виж документацията за участие и проекта на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/09/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/09/2023
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Не може да участва в обществената поръчка и Възложителят ще отстранява от участие участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217,

чл. 219–252, чл. 253–260, чл. 301–307, чл. 321, 321а и чл. 352–353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1., в друга държава членка или

трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на

възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгл. законодателството на държавата, в която

участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП)

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП)

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за

отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване

или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП)

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1,

чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или

чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6

от ЗОП)

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП).

Възложителят ще отстранява от участие в поръчката участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от

ЗОП, посочени по-горе, възникнали преди или по време на провеждане на възлагането и когато в случаите по чл.

56, ал. 2 от ЗОП е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на

участника.

2. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата обществената поръчка самостоятелно

или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител

на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

3. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка.

5. Не могат да участват в настоящата обществена поръчка участници, за които е приложима забраната по чл. 3, т. 8

от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

6. Не може да участва в настоящата обществена поръчка лице, за което е налице забраната по чл. 69 от Закона за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Възложителят ще отстранява от участие в обществената поръчка участник, за който е налице някое от

горепосочените обстоятелства, а в случаите на т. 5. – и ако за лицето не са приложими изключенията съгласно чл.

4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

7. Не може да участва в участник при наличие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета

от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на

действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Освен на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (т. 1) и посочените от Възложителя по-горе други основания,

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка и при наличие на приложимите основания по чл. 107

от ЗОП. Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП съгласно указанията на Възложителя,

съдържащи се в документацията за участие.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Решението за откриване на процедурата

и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се

обжалва в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Ред за подаване на жалби - съгласно

Глава двадесет и седма от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/08/2023