Leveringen - 489370-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Bordeaux: Cabines

2020/S 202-489370

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SDIS 33
Postadres: 22 boulevard Pierre 1er
Plaats: Bordeaux Cedex
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33081
Land: Frankrijk
E-mail: dossierdeconsultation@sdis33.fr
Telefoon: +033 0556018440
Fax: +033 0557855949
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.achatpublic.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Service départemental d'incendie et de secours

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location, livraison et installation de cabines WC et de cabines de douche pour le SDIS 3 de la Gironde

Referentienummer: 20S0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211110 Cabines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Location, livraison et installation de cabines WC et de cabines de douche pour le SDIS 3 de la Gironde.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 788.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location, livraison et installation de cabines WC et de cabines de douche pour le SDIS 3 de la Gironde.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Le montant du marché est inférieur au seuil publié par décret.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Location, livraison et installation de cabines WC et de cabines de douche pour le SDIS 3 de la Gironde

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
06/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Sebach France
Plaats: Bernis
NUTS-code: FRJ12 Gard
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 30 788.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Modalité de consultation des marchés dans le respect des secrets protégés par la loi: adresser une demande écrite à Monsieur le président du conseil d'administration du SDIS 33, 22 boulevard Pierre 1er, 33081 Bordeaux Cedex.

Le montant du marché correspond au montant du DQE par période.

La date d'attribution du marché correspond à la date de la commission ayant attribué le marché.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, BP 947, 33063 Bordeaux Cedex, tél. +33 556993800, télécopieur +33 556243903
Plaats: Bordeaux
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux 4b, esplanade Charles de Gaulle, 33077 Bordeaux Cedex, tél. +33 556906530, télécopieur +33 556906500
Plaats: Bordeaux
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Bordeaux — 9 rue Tastet — BP 947 — 33063 Bordeaux Cedex, téléphone +33 556993800, télécopieur +33 556243903, courriel: greffe.tabordeaux@juradm.fr
Plaats: Bordeaux
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020