Leveringen - 489370-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Bordeaux: Cabines

2020/S 202-489370

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SDIS 33
Postadres: 22 boulevard Pierre 1er
Plaats: Bordeaux Cedex
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33081
Land: Frankrijk
E-mail: dossierdeconsultation@sdis33.fr
Telefoon: +033 0556018440
Fax: +033 0557855949
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.achatpublic.com
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Service départemental d'incendie et de secours

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location, livraison et installation de cabines WC et de cabines de douche pour le SDIS 3 de la Gironde

Referentienummer: 20S0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211110 Cabines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 788.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 70

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Location, livraison et installation de cabines WC et de cabines de douche pour le SDIS 3 de la Gironde

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
06/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Sebach France
Plaats: Bernis
NUTS-code: FRJ12 Gard
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 30 788.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed