Leveringen - 489377-2020

16/10/2020    S202

Letland-Ventspils: Instrumenten- en besturingsuitrusting

2020/S 202-489377

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ventspils Augstskola
Nationaal identificatienummer: 90000362426
Postadres: Inženieru iela 101
Plaats: Ventspils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-3600
Land: Letland
Contactpersoon: Signe Kraule
E-mail: signe.kraule@venta.lv
Telefoon: +371 63628303
Fax: +371 63629660
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.venta.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/452
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kļūdu regulārai kontrolei iegāde, piegāde un Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūta VSRC personāla apmācība

Referentienummer: VeA 2020/09/ERAF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kļūdu regulārai kontrolei iegāde, piegāde un Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūta VSRC personāla apmācība.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 196 680.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682210 Instrumenten- en besturingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Radioteleskops RT-32, “Viraki”, Ances pagasts, Ventspils novads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kļūdu regulārai kontrolei iegāde, piegāde un Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūta VSRC personāla apmācība.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekta “Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta” Nr. 1.1.1.4/17/I/010 ietvaros.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Tika izbeigts atklāts konkurss Nr. VeA 2019/16/ERAF “RT-32 spoguļa virsmas justēšanas precizitātes pētījums, regulēšanas pakalpojums un mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kontrolei iegāde”, jo netika iesniegts neviens piedāvājums, tāpēc tika nolemts veikt sarunu procedūru, kurā tika iesniegts viens piedāvājums par sarunu procedūras 2. daļu, par kuru tiek sniegts šis paziņojums. OV publikācas Nr. 2020/S 084-199266, datums 29/04/2020.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 084-199266

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Mikroviļņu hologrāfijas sistēmas RT-32 spoguļa virsmas kļūdu regulārai kontrolei iegāde, piegāde un Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūta VSRC personāla apmācība

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: OHB Digital Connect GmbH
Nationaal identificatienummer: DE 215909516
Postadres: Weberstraße 21
Plaats: Mainz
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 55130
Land: Duitsland
Telefoon: +496 13127770
Fax: +496 1312777205
Internetadres: http://www.ohb-digital.de
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 196 680.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 196 680.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020