Leveringen - 489390-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Elektrische componenten

2020/S 202-489390

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71040624
Postadres: Akácfa utca 15.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1980
Land: Hongarije
Contactpersoon: Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefoon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bkv.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.bkv.hu/beszerzesek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Járművillamossági alkatrészek beszerzése (buszok)

Referentienummer: EKR000308252018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31681400 Elektrische componenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Járművillamossági alkatrészek Ikarus,Modulo busz

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681400 Elektrische componenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

A BKV Zrt. alábbi telephelye:

Kelenföldi Divízió 1113 Bp, Hamzsabégi út 55.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

1. rész: Ikarus 127V2 valamint Modulo 108D típusú autóbuszok járművillamossági alkatrészeinek beszerzése 7556 mennyiségi egység /48 hó mennyiségben

A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszegen belül annak 10 %-val megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a következők szerint kell összeállítania:

— Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint fel kell tüntetni, hogy az ajánlattevő Járműgyártói/Első beépítésű/Helyettesítő terméket ajánl meg,

— Az ajánlati árak táblázatban megjelölt („E” vagy „e” jóváhagyási jelű) szállítandó tételeknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 90 előírásnak, ezért az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 21. és 22. §-okban leírtak alapján jóváhagyási jellel kell rendelkezniük. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza,

— A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (Helyettesítő termékek) a műszaki leírásban foglaltak szerint. Helyettesítő termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott dokumentumok benyújtásával.

Ajánlatkérő által üzemeltetett járművek M3 kategóriájúak.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,

— vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül,

— a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,

— az alkatrészek beszállítását, valamint jótállás esetén a hibás alkatrész és a javított vagy új alkatrész visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 170-416360

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Járművillamossági alkatrészek Ikarus,Modulo busz

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
15/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Busz I. Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_14748437
Postadres: Lokátor utca 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1172
Land: Hongarije
E-mail: info@busz1.hu
Telefoon: +36 303508154
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 79 846 992.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződés módosítás 2020. október 5-én került aláírásra. A szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került módosításra.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
31681400 Elektrische componenten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681400 Elektrische componenten
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

A BKV Zrt. alábbi telephelye:

Kelenföldi Divízió 1113 Bp, Hamzsabégi út 55.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. rész: Ikarus 127V2 valamint Modulo 108D típusú autóbuszok járművillamossági alkatrészeinek beszerzése 7556 mennyiségi egység /48 hó mennyiségben

A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszegen belül annak 10 %-val megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a következők szerint kell összeállítania:

— Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint fel kell tüntetni, hogy az ajánlattevő Járműgyártói/Első beépítésű/Helyettesítő terméket ajánl meg,

— Az ajánlati árak táblázatban megjelölt („E” vagy „e” jóváhagyási jelű) szállítandó tételeknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 90 előírásnak, ezért az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 21. és 22. §-okban leírtak alapján jóváhagyási jellel kell rendelkezniük. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza,

— A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (Helyettesítő termékek) a műszaki leírásban foglaltak szerint. Helyettesítő termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott dokumentumok benyújtásával.

Ajánlatkérő által üzemeltetett járművek M3 kategóriájúak.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,

— vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül,

— a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,

— az alkatrészek beszállítását, valamint jótállás esetén a hibás alkatrész és a javított vagy új alkatrész visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:

— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

— amennyiben ajánlatkérő a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 48
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 79 846 992.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Busz I. Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_14748437
Postadres: Lokátor utca 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1172
Land: Hongarije
E-mail: info@busz1.hu
Telefoon: +36 303508154
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

A szerződés keretösszege nem változik. A szerződésmódosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt.

A szerződés 1.3 pontja lehetővé teszi a szerződés 1. sz. mellékletének a szerződés tárgykörébe illő tétellel való kiegészítését. A szerződés 1. sz. melléklete a szerződés 1.3. pontja alapján kerül kiegészítésre.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Az ajánlatkérő által a fővárosi közösségi közlekedésben üzemeltetett autóbuszok üzembiztonságát szolgáló javításokhoz nélkülözhetetlen az alkatrészek beszerzése. Az autóbuszok rendelkezésre-állása és utasbiztonsága érdekében a szállítandó pótalkatrészeket megfelelő minőségben a szerződéses partner tudja biztosítani.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 79 846 992.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 79 846 992.00 HUF