Leveringen - 489393-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Netwerken

2020/S 202-489393

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nationaal identificatienummer: AK26976
Postadres: Váci út 37.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1134
Land: Hongarije
Contactpersoon: dr. Günther Balázs
E-mail: gunther.balazs@dkuzrt.hu
Telefoon: +36 305636369
Fax: +36 305636003
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dkuzrt.hu
Adres van het kopersprofiel: https://dkuzrt.hu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32400000 Netwerken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32400000 Netwerken
72700000 Computernetwerkdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 144-329317

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1-9
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
32400000 Netwerken
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.

Árubeszerzés, 31 481 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx-fájl szerint.

A rész keretszáma: 9

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 48
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 41 000 000 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: 99999 Informatika Kft.-M&S Informatikai Zrt.-TIGRA Computer Kft.-USER RENDSZERHÁZ Kft.-ProfesszionálInformatikai Zrt.-Etiam Kft.-M&M Computer Kft.-Euroway Networking Kft.-Quadron KibervédelmiKft.-PiK-SYSKft.-LANeX Tanácsadó Kft.-Officium Szolgáltató Kft.-Valkyr Informatikai Kft.
Postadres: Alkotás u. 55-61.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1123
Land: Hongarije
Telefoon: +36 19996900
Fax: +36 19996901
Internetadres: http://www.99999.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Delta Systems Kft.-Geomant-Algotech Zrt.-KVENTA Kft.-LicensePort Zrt.-madeIT.Kft.
Postadres: Róbert Károly krt. 70-74.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1134
Land: Hongarije
Telefoon: +36 14366642
Fax: +36 14375299
Internetadres: http://www.delta.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-BRAVONET Kft.-Duna Elektronika Kft.-FLAXCOM HOLDING Zrt.-KermannMűszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.-PANOR Informatika Zrt.-RacioNet Zrt.-RUN-IT Informatikai és Befektetési Kft.-Szinva Net Zrt.-Telvice Kft.-WSH Számítástechnikai Kft.
Postadres: Újvilág utca 50-52.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1145
Land: Hongarije
Telefoon: +36 13586357
Fax: +36 13586390
Internetadres: http://www.euroone.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Invitech ICT Service Kft. (volt Invitech Megoldások Zrt).- NTT Kereskedelmi és Szolgáltató Magyarország Kft.(volt Dimension Data Magyarország Kft).- FORNAX SI Kft.-Nádor Rendszerház Kft.- XcopyKereskedelmi és Szolgáltató Kft.- SYS IT Services Kft.
Postadres: Edison u. 4.
Plaats: Budaörs
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 2040
Land: Hongarije
Telefoon: +36 18011500
Fax: +36 23885830
Internetadres: http://www.invitech.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: S&T Consulting Hungary Kft.- S&T Services Kft.- ALOHA Informatika Kft.- Areus Infokommunikációs Zrt.-PORION-DIGITAL Kft.- Rufusz Computer Informatika Zrt.- IMG Solution Kft.- Symmetria Magyarország Zrt.
Postadres: Puskás Tivadar út 14.
Plaats: Budaörs
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 2040
Land: Hongarije
Telefoon: +36 13718000
Fax: +36 13718001
Internetadres: http://www.snt.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: T-Systems Magyarország Zrt.-TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Postadres: Könyves Kálmán krt. 36.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1097
Land: Hongarije
Telefoon: +36 14706546
Fax: +36 14521297
Internetadres: http://www.t-systems.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: R+R Periféria Kft.-ARLITECH Informatikai Kft.-Gloster Infokommunikációs Kft.- HOSTLINE Kft.-SERCOInformatika Kft.- TMSI Kft.
Postadres: Fehér út 10. 12. épület
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1106
Land: Hongarije
Telefoon: +36 13213588
Fax: +36 13225997
Internetadres: http://www.periferia.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SCI-Hálózat zRt.-DIGITAL Számítástechnikai Kft.-DIGITRAN Hungária Zrt.-Enterprise Communications Kft.-4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.)-Innomatrix Services Kft.-MWMS Szolgáltató Kft.-Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-Spacenet Zrt.-SzámHEAD Kft.
Postadres: Szihalom utca 7.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1142
Land: Hongarije
Telefoon: +36 14706080
Fax: +36 14677049
Internetadres: http://www.scinetwork.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Sysman Informatikai Zrt.-NETvisor Zrt.-QZRT Kft.
Postadres: Montevideo u. 10. I. em.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 1037
Land: Hongarije
Telefoon: +361 8833471
Fax: +361 8833472
Internetadres: http://www.sysman.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

A központosított közbeszerzésre kötelezett intézményi kör a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel történt 25 %-os növekedésével az Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésekor, illetve azt megelőzően nem számolhatott, ezzel összefüggésben a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel elrendelt járványügyi készültség következményeként olyan rendkívüli mértékben és értékben megnövekedett intézményi beszerzési igények keletkeztek, amelyeket Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és amelyek a keretösszeg emelése nélkül nem teljesíthetőek. Jelen 2. számú Módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a Módosítás eredményeként a keretösszeg növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, a Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 27 500 000 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 41 000 000 000.00 HUF