Leveringen - 489399-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2020/S 202-489399

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_92451917
Postadres: Visegrádi utca 49.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1132
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kóczián Zsófia
E-mail: koczian.zsofia@szgyf.gov.hu
Telefoon: +36 17691704
Fax: +36 709001010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.szgyf.gov.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgázenergia beszerzése a 2019.-2020. gázévben

Referentienummer: EKR000903172019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Földgázenergia beszerzése a 2019.-2020. gázévben

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

331, 231, 332, 311, 333, 211, 110, 221, 321, 312, 322, 212, 313, 120, 232, 323, 233, 222, 213, 223

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Földgáz ellátás biztosítása Ajánlatkérő részére 2019.11.1. 06:00 CET - 2020.11.1. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés keretében összesen 23 567 878 m3 mennyiségű földgáz beszerzése céljából.

A megadott mennyiség 50 % opciót tartalmaz. Ajánlatkérő 15 711 918 m3 földgáz vételre vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget az összesen a 23 567 878 m3 földgáz vételére az eljárásban résztvevő intézmények által összesítetten, a szerződés teljes időtartama alatt.

A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3).

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 01/11/2020
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 223-546607

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Földgáz energia beszerzése a 2019–2020. gázévben

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
30/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: NKM Energia Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10366000
Postadres: II. János Pál pápa tér 20.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefoon: +36 207780931
Fax: +36 14771225
Internetadres: http://www.nemzetikozmuvek.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 2 575 040 961.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2020.10.5.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Voornaamste plaats van uitvoering:

331, 231, 332, 311, 333, 211, 110, 221, 321, 312, 322, 212, 313, 120, 232, 323, 233, 222, 213, 223

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Földgáz ellátás biztosítása Ajánlatkérő részére 2019.11.1. 06:00 CET - 2020.11.1. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés keretében összesen 23 567 878 m3 mennyiségű földgáz beszerzése céljából.

A megadott mennyiség 50 % opciót tartalmaz. Ajánlatkérő 15 711 918 m3 földgáz vételre vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget az összesen a 23 567 878 m3 földgáz vételére az eljárásban résztvevő intézmények által összesítetten, a szerződés teljes időtartama alatt.

A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3).

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 01/11/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 575 040 961.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: NKM Energia Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10366000
Postadres: II. János Pál pápa tér 20.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
E-mail: boksay.katalin@nkm.energy
Telefoon: +36 207780931
Fax: +36 14771225
Internetadres: http://www.nemzetikozmuvek.hu
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Felek megállapítják, hogy Vevő/Felhasználó 2020. november 1. napjáig nem képes újabb szerződést kötni, ezért a folyamatos földgázenergia ellátás biztosítása érdekében a Szerződés 3.1 pontjában foglaltak rendelkezéseket alkalmazzák.

3.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdése a) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

— ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.

3.2. Az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontja szerint

„Amennyiben a Szerz. időtartamának lejártáig AK. nem köt újabb szerz.-t földgázenergia beszerzésre, úgy annak érdekében, hogy AK. folyamatos földgáz energia ellátása biztosított legyen a teljesítés időtartamát hivatkozva jelen felhívásnak II.2.4) pontjára változatlan feltételekkel 1alkalommal, legfeljebb 3hó-val meghosszabbíthatják.”

3.3. A Szerződés 3.1 pontja szerint

„A Szerződés hatályba lépésre vonatkozó szabályokat a Szerződés 16.4.-16.7. pontjai tartalmazzák azzal, hogy a főszolgáltatás (földgáz folyamatos biztosítása) vonatkozásában 2019. november 1. napján 6:00 CET órától kezdődően 2020. november 1. napján 6:00 CET óráig tart a teljesítési időszak. A szerződés tehát a fentiek szerinti meghatározott Kereskedői teljesítési időszak vonatkozásában jön létre. Amennyiben a Szerződés időtartamának lejártáig Felhasználó nem köt újabb szerződést földgáz energia beszerzésére, úgy annak érdekében, hogy a Felhasználó(k) folyamatos földgáz energia ellátása biztosított legyen a teljesítés időtartamát – változatlan feltételekkel – egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatják. Az ilyen meghosszabbítás a Kbt. 141.§ (4) a) pont szerinti esetnek minősül. A szerződés időbeli hatályának ezen okból kifolyólag való meghosszabbítása nem eredményezi a közbeszerzés mennyiségének, azaz az összesen 15 711 918 m3 földgáz energia további időarányos növekedését”

3.4. A Szerződés 4.2 pontja szerint:

„Felek rögzítik, hogy Felhasználó 15 711 918 m3 mennyiségig (a Szerződés vonatkozásában szerződött földgáz mennyiség) vállal vételezési kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget összesen 23 567 878 m3 földgáz átvételére a szerződés teljes időtartama alatt. A vételi kötelezettségen felüli mennyiség opcióként kezelendő. Kereskedő kijelenti, hogy az opció fogalmával és jogkövetkezményeivel tisztában van, továbbá már jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy az opció egészben vagy részben történő ki nem merítése okán bármely jogcímen a Felhasználókkal szemben bármilyen jogcímen igényt érvényesítsen. Felek kikötik, hogy az opciós mennyiséget egészben vagy részben, egy vagy több alkalommal bármely Felhasználó jogosult igénybe venni, melyre nézve a Kereskedőnek teljesítési kötelezettsége keletkezik azzal, hogy az opció egészének vagy részének lehívásának minősül a tényleges átvétel.”

3.5. A fentiek alapján megállapítható, hogy

— a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, mivel a Közbeszerzési Dokumentum (és különösen eljárást megindító felhívás) erre külön is kitért,

— egyértelműen rögzítette, mivel az közérthető és egyértelmű módon írta le,

— szerződés meghatározott tartalmi elemeinek, azaz a teljesítési időszak,

— későbbi (lejárat előtti),

— változásának, teljesítési időszak meghosszabbítása,

— feltételeit, amely szerint az újabb szerződés megkötése nem történik meg,

— és tartalmát, azaz a további, legfeljebb 3 hónap biztosítását.

Mindezeken túl megállapítható, hogy a változtatás a szerződés általános jellegét, azaz a földgáz energia biztosítását, illetve annak átvételét és ellenérték megfizetését nem érinti.

3.6. Mindezek alapján Felek megállapítják, hogy a módosulás Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételei fennállnak.

4. Módosuló rendelkezések

4.1. A fentiekben foglaltak alapján Felek megállapodnak, hogy

„A Szerződés hatályba lépésre vonatkozó szabályokat a Szerződés 16.4.-16.7. pontjai tartalmazzák azzal, hogy a főszolgáltatás (földgáz folyamatos biztosítása) vonatkozásában 2019. november 1. napján 6:00 CET órától kezdődően 2020.12.1. 06:00 CET óráig tart a teljesítési időszak”

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Felek megállapítják, hogy Vevő/Felhasználó 2020. november 1. napjáig nem képes újabb szerződést kötni, ezért a folyamatos földgázenergia ellátás biztosítása érdekében a Szerződés 3.1 pontjában foglaltak rendelkezéseket alkalmazzák.

3.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdése a) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

— ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.

3.2. Az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontja szerint

„Amennyiben a Szerz. időtartamának lejártáig AK. nem köt újabb szerz.-t földgázenergia beszerzésre, úgy annak érdekében, hogy AK. folyamatos földgáz energia ellátása biztosított legyen a teljesítés időtartamát hivatkozva jelen felhívásnak II.2.4) pontjára változatlan feltételekkel 1alkalommal, legfeljebb 3hó-val meghosszabbíthatják.”

3.3. A Szerződés 3.1 pontja szerint

„A Szerződés hatályba lépésre vonatkozó szabályokat a Szerződés 16.4.-16.7. pontjai tartalmazzák azzal, hogy a főszolgáltatás (földgáz folyamatos biztosítása) vonatkozásában 2019. november 1. napján 6:00 CET órától kezdődően 2020. november 1. napján 6:00 CET óráig tart a teljesítési időszak. A szerződés tehát a fentiek szerinti meghatározott Kereskedői teljesítési időszak vonatkozásában jön létre. Amennyiben a Szerződés időtartamának lejártáig Felhasználó nem köt újabb szerződést földgáz energia beszerzésére, úgy annak érdekében, hogy a Felhasználó(k) folyamatos földgáz energia ellátása biztosított legyen a teljesítés időtartamát – változatlan feltételekkel – egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatják. Az ilyen meghosszabbítás a Kbt. 141.§ (4) a) pont szerinti esetnek minősül. A szerződés időbeli hatályának ezen okból kifolyólag való meghosszabbítása nem eredményezi a közbeszerzés mennyiségének, azaz az összesen 15 711 918 m3 földgáz energia további időarányos növekedését”

3.4. A Szerződés 4.2 pontja szerint:

„Felek rögzítik, hogy Felhasználó 15 711 918 m3 mennyiségig (a Szerződés vonatkozásában szerződött földgáz mennyiség) vállal vételezési kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget összesen 23 567 878 m3 földgáz átvételére a szerződés teljes időtartama alatt. A vételi kötelezettségen felüli mennyiség opcióként kezelendő. Kereskedő kijelenti, hogy az opció fogalmával és jogkövetkezményeivel tisztában van, továbbá már jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy az opció egészben vagy részben történő ki nem merítése okán bármely jogcímen a Felhasználókkal szemben bármilyen jogcímen igényt érvényesítsen. Felek kikötik, hogy az opciós mennyiséget egészben vagy részben, egy vagy több alkalommal bármely Felhasználó jogosult igénybe venni, melyre nézve a Kereskedőnek teljesítési kötelezettsége keletkezik azzal, hogy az opció egészének vagy részének lehívásának minősül a tényleges átvétel.”

3.5. A fentiek alapján megállapítható, hogy

— a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, mivel a Közbeszerzési Dokumentum (és különösen eljárást megindító felhívás) erre külön is kitért,

— egyértelműen rögzítette, mivel az közérthető és egyértelemű módon írta le,

— szerződés meghatározott tartalmi elemeinek, azaz a teljesítési időszak,

— későbbi (lejárat előtti),

— változásának, teljesítési időszak meghosszabbítása,

— feltételeit, amely szerint az újabb szerződés megkötése nem történik meg,

— és tartalmát, azaz a további, legfeljebb 3 hónap biztosítását.

Mindezeken túl megállapítható, hogy a változtatás a szerződés általános jellegét, azaz a földgáz energia biztosítását, illetve annak átvételét és ellenérték megfizetését nem érinti.

3.6. Mindezek alapján Felek megállapítják, hogy a módosulás Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételei fennállnak.

4. Módosuló rendelkezések

4.1. A fentiekben foglaltak alapján Felek megállapodnak, hogy

„A Szerződés hatályba lépésre vonatkozó szabályokat a Szerződés 16.4.-16.7. pontjai tartalmazzák azzal, hogy a főszolgáltatás (földgáz folyamatos biztosítása) vonatkozásában 2019. november 1. napján 6:00 CET órától kezdődően 2020.12.1. 06:00 CET óráig tart a teljesítési időszak”

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2020.10.5.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 2 575 040 961.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 575 040 961.00 HUF