Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 489407-2021

Submission deadline has been amended by:  539258-2021
28/09/2021    S188

Poland-Lublin: Engineering design services

2021/S 188-489407

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Postal address: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-262
Country: Poland
Contact person: Wydział Zamówień Publicznych i Umów Sławomir Szepietowski
E-mail: dzp@zdw.lublin.pl
Telephone: +48 817495350
Internet address(es):
Main address: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: www.zdw.bip.lubelskie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085”.

Reference number: DZU.372.190.2021.bb
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085”.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
70000000 Real estate services
71322300 Bridge-design services
90720000 Environmental protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Droga wojewódzka nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Podstawowym celem zamówienia jest:

Opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektów Budowlanych i Wykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085” umożliwiającej złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.

a) Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę.

b) Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego / zgody wodnoprawnej wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę.

c) Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262, Lublin, POLSKA,

— z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila (iod@zdw.lublin.pl ).

Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentach zamówienia.

3. Zamawiający w OPZ określił, że przedmiot zamówienia, tj. projekt ma obejmować m.in. „Zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: doświadczenie projektanta branży drogowej / Weighting: 10%
Quality criterion - Name: wykonanie otworów badawczych w badaniach geotechnicznych / Weighting: 30%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Pełnienie Nadzoru Autorskiego odbędzie się na zasadach prawa opcji w rozumieniu art. 441 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zlecenie wykonywania Nadzoru Autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją projektową, planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 31 grudnia 2027 r.

1) Nadzór Autorski obejmuje:

a) Nadzór Autorski zamiejscowy (w ilości maksymalnej 40 nadzorów):

- przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru,

- czas przejazdu z biura projektowania na budowę i z powrotem,

- czas pobytu na budowie w jednym dniu,

- załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.

b) Nadzór Autorski miejscowy (w ilości maksymalnej 40 nadzorów):

- proste czynności wykonywane w siedzibie Jednostki Projektowej, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji, np. wydanie opinii, wykonywanie analizy lub opracowanie pisma nie wymagającego obecności na budowie itp.

2) Nadzór Autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania Nadzoru Autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części określonej w SWZ przez Zamawiającego maksymalnej ilości nadzoru autorskiego (prawo opcji).

3) Rozliczenie następować będzie na podstawie zleconych i wykonanych pobytów zespołu na budowie lub w przypadku Nadzoru Autorskiego miejscowego po otrzymaniu przez Zamawiającego przedmiotu nadzoru. tj. opinii, analizy, innych pism niewymagających obecności na budowie.

4) Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych dokumentacją projektową co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Zlecenie wykonania Nadzoru Autorskiego nastąpi co najmniej na 3 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania Nadzoru następować będzie pisemnie.

Pisemne zlecenie zostanie jednocześnie przekazane faksem na numer wskazany przez Wykonawcę. Równocześnie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zleceniu telefonicznie. W sytuacjach szczególnych (np. katastrofa budowlana), wymagających niezwłocznej obecności autora projektu na terenie prowadzenia robót, osoba pełniąca nadzór autorski zobowiązana jest wykonać nadzór autorski w dniu powiadomienia. W takim wypadku zlecenie wykonania Nadzoru Autorskiego może nastąpić telefonicznie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem dokonania zlecenia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże spełnianie warunków dotyczących:

1) Doświadczenia Wykonawcy:

Wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj.:

a) Minimum 2 usługi na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę (w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) drogi, którego zakres obejmował zaprojektowanie co najmniej drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o: szerokości jezdni min. 7,0 m (2 x min. 3,5 m), prędkości projektowej min Vp=50 km/h, długości min. 5,0 km w jednym odcinku i udokumentowanie, że usługa ta została wykonana należycie,

oraz

b) Minimum 2 usługi na Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej podziału działek o zakresie nie mniejszym niż podział 250 działek w jednym zamówieniu i udokumentowanie, że usługa ta została wykonana należycie,

Dopuszcza się wykonanie usług wymienionych w ppkt. a) i b) w jednym zamówieniu, lecz wówczas warunki muszą być spełnione dla każdej usługi odrębnie.

2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Dysponowanie minimum jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych dla każdej z niżej wymienionych specjalności:

a) drogowa,

b) mostowa

c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacje i urządzenia telekomunikacyjne,

d) instalacyjna w zakresie sieci, instalacje i urządzenia gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,

e) instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W zakresie dokumentacji geodezyjnej:

f) posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji.

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12 a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

Cd. w sekcji III.1.2.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629.), natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach UE, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Uwaga!

Wykonawca w części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji zobowiązany jest uzupełnić w sekcji C Zdolność techniczna i zawodowa podsekcję: „W przypadku zamówień na usługi: realizacja usług określonego rodzaju” oraz„wykształcenie i kwalifikacje zawodowe”. Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. Ponadto, wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

1) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT);

2) dowód wniesienia wadium;

4) zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt X.4 SWZ (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie „Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” (jeżeli dotyczy);

5) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:

a) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, składa wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,

b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,

c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a, zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby;

Minimum level(s) of standards possibly required:

6) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć poprzez platformę zamówień publicznych następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wykaz usług, o których mowa w sekcji III 1.1 ppkt I.2.1, wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, zakresu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz winien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

b) wykazu osób, o których mowa w sekcji III 1.1 ppkt I.2.2, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, wskazaniem uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga:

W przypadku wskazania w: „Ofercie przetargowej” doświadczenia zawodowego osoby na stanowisku projektant branży drogowej, wykaz osób w odniesieniu do tej osoby musi być tożsamy z drukiem oferty przetargowej;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

— art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

— art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

— art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

— art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

d) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w pkt a, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt d, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

IV. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

V. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

VI. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy polegających na:

1) zmianie terminu wykonania umowy w przypadku, gdy przedłużeniu uległy procedury na etapie uzyskiwania uzgodnień, opinii, postanowień lub decyzji administracyjnych.

Wydłużenie terminu wykonania umowy nastąpi tylko w przypadku uzasadnionego i udokumentowanego wystąpienia wydłużenia czasu uzyskiwania ww. materiałów o ilość dni ponad terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego i innych przepisach prawa;

2) zmianie wynagrodzenia umowy, w przypadku gdy zmianie uległy stawki podatku VAT. W tym przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian – zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia;

3) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ. W przypadku projektanta branży drogowej wskazana osoba powinna posiadać doświadczenie punktowane nie gorzej niż osoba wskazana w ofercie (zgodnie z kryteriami oceny ofert);

4) zmianie podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku akceptacji przez zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy;

5) rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wykazania zamawiającemu, iż wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/10/2021
Local time: 09:30
Place:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 25.10.2021 r. do godz.9.00.

2. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Information about authorised persons and opening procedure:

Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na platformie w zakładce „Załączniki” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacje dotyczące:

1) nazwy albo imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cen lub kosztów zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 PLN.

II. Od wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

III. Opis kryteriów oceny ofert:

1. Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez wykonawcę cena, stanowiąca sumę:

a. ceny ryczałtowej za wykonanie dokumentacji;

b. ceny za pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji), liczonej jako iloczyn ceny ryczałtowej za jedną czynność nadzoru autorskiego zamiejscowego (CZ) i maksymalnej liczby czynności nadzoru autorskiego zamiejscowego (tj. 40 czynności nadzoru autorskiego zamiejscowego) oraz iloczyn ceny ryczałtowej za jedną czynność nadzoru autorskiego miejscowego (cm) i maksymalnej liczby czynności nadzoru autorskiego miejscowego (tj.40 czynności nadzoru autorskiego miejscowego);

c. ceny za wykonanie podziałów działek lub nabycie działek, liczonej jako iloczyn ceny ryczałtowej za jeden podział działki lub nabycie działki w całości i maksymalnej liczby działek do podziału lub nabycia w całości (tj. 1100 szt.).

Wg poniższego wzoru: Pc = [Cmin : (Cd + Cm x 40+ Cz x 40+ Cg x 1100)] x 10

2. Doświadczenie projektanta branży drogowej - znaczenie 10 %

Oferty z doświadczeniem projektanta branży drogowej w pełnieniu funkcji Projektanta przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę drogi, której zakres obejmował zaprojektowanie co najmniej drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o: szerokości jezdni min. 7,0 m (2 x min. 3,5 m), prędkości projektowej min Vp=50 km/h, długości min. 5,0 km w jednym odcinku:

- przy braku lub opracowaniu jednej dokumentacji projektowej - otrzymają liczbę punktów PBD = 0

- przy opracowaniu 2 i więcej dokumentacji projektowych - otrzymają punktów PBD = 10

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże w/w doświadczenia projektanta branży drogowej, Zamawiający przyjmie, iż nie posiada on wskazanego doświadczenia. Oferta otrzyma liczbę punktów PBD = 0 pkt.

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

3. Wykonanie otworów badawczych w badaniach geotechnicznych - znaczenie 30 %

Oferty ze wskazaniem wykonania otworów badawczych w badaniach geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drogi – z wykonaniem otworów badawczych w odległościach maks. co 200 m w osi drogi oraz obustronnie w odległości 3,30 m od osi istniejącej drogi lub drogi w nowym przebiegu, np. przy korekcie łuków - tj. 3 otwory badawcze w przekroju poprzecznym na każde rozpoczęte 200 m rozbudowy drogi:

- przy braku wskazania wykonania otworów badawczych - otrzymają liczbę punktów PO = 0

- przy wskazaniu wykonania otworów badawczych - otrzymają liczbę punktów PO = 10

W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże wykonania w/w otworów, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie oferuje ich wykonania. Oferta otrzyma liczbę punktów PO = 0 pkt.

4. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: P = PCx60% + PBDx10 % + PBOx30%

IV. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

V. Informacje dotyczące zaliczek:

1. Na pisemny wniosek wykonawcy zamawiający udzieli wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1–2 wzoru umowy (dalej „zaliczka”).

VI. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w rozumieniu art. 257 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021