Tjenesteydelser - 489420-2021

28/09/2021    S188

Danmark-Kgs. Lyngby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 188-489420

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Kønigsberg Sørensen
E-mail: steso@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af aftale om totalrådgivning - ombygning af Lundtoftegårdsvej

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med byudvikling af Tracéet og anlæggelse af Hovedstadens Letbane vil Lyngby-Taarbæk Kommune ombygge Lundtoftegårdsvej mellem Rævehøjvej og Lundtoftevej. En strækning på ca. 1,3 km.

Opgaven omfatter udarbejdelse af detailprojektering i samarbejde med LTK, med henblik på at sikre tilstrækkelig afdækning af lokale muligheder og begrænsninger for anlægsprojektet. Derudover skal totalrådgiveren forestå byggeledelsen samt fagtilsyn med den entreprenør, der skal forestå selve istandsættelsen

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et skitseprojektet, der skal danne grundlag for rådgiverens videre projektering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Lundtoftegårdsvej, 2800 Kongens Lyngby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med byudvikling af Tracéet og anlæggelse af Hovedstadens Letbane vil Lyngby-Taarbæk Kommune ombygge Lundtoftegårdsvej mellem Rævehøjvej og Lundtoftevej. En strækning på ca. 1,3 km.

I henhold til projektforslaget skal der ske en ombygning af Lundtoftegårdsvej med anlæg af 3 signalreguleret kryds (ved Rævehøjvej, Nordvej og Lundtoftevej 160) samt ombygning af 2 eksisterende signalreguleret kryds (ved Lundtofteparken og Lundtoftevej/Nymøllevej). Anlæg af nye og ombygning af eksisterende signalanlæg omfatter også nødvendig ombygning af sideveje i krydsene for at tilpasse eksisterende profil med krydset.

Strækningen imellem signalerne skal ombygges med profil som tosporet vej med bred midterrabat, hvor der skal plantes træer. I forbindelse med signalkrydsene skal der anlægges højre- og venstresvingsbaner af hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed. Der skal desuden anlægges fortov i den østlige side, hvor der i dag ikke er fortov.

Strækningen bliver en del af supercykelsti Helsingørruten og projektforslaget indeholder tiltag ved busstoppesteder som fremrykket perron og tiltag i signalanlæggene som cykelsignal, nedtælling eller lignende.

Totalrådgiver skal bistå med projektets gennemførelse i alle faserne fra projektering til gennemført 5-års eftersyn, jf. opgavebeskrivelsen, bilag 1, samt i henhold til øvrige krav fastsat i Bygherrens udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsforslag / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved fremsendelse af ESPD.

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker på grundlag af en helhedsvurdering. Blandt egnede ansøgere vil der blive lagt vægt på kvaliteten af referencer fra sammenlignelige projekter set i forhold til den udbudte opgave.

Ved sammenlignelige projekter forstås bygge- og anlægsprojekter eller rådgiverydelser, der helt eller delvist indeholder følgende elementer:

• Bygherrerådgivning i forbindelse med projektering af vejanlæg

• Bygherrerådgivning i forbindelse med projektering af signalanlæg

• Ledningskoordinering med forsyningsselskaber

• Koordinering med andre store infrastruktur projekter

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende krav til prækvalifikationsansøgernes økonomiske formåen:

• Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i hver af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden

udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i den støttende enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af virksomhedernes konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis én sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende virksomheder skal i

dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning. fx ved et konsolideret revisorpåtegnet regnskab.

Ansøger skal have en samlet årsomsætning på mindst 4 mio. kr. i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium) eller man baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen skal de i fællesskab opfylde dette krav.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende enheder skal i deres støtteerklæring, bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. De støttende enheder skal anvende LTKs paradigme til støtteerklæring.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, skal disse enheder hver især (og uden brug af støttevirksomheder) have en soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i hver af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden

udregnes således: (Samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Ansøger skal have en samlet årsomsætning på mindst 4 mio. kr. i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal ved referencer dokumentere at have relevant erfaring med sammenlignelige projekter, der er afsluttet indenfor de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige projekter forstås bygge- og anlægsprojekter eller rådgiverydelser, der helt eller delvist indeholder følgende elementer:

• Bygherrerådgivning i forbindelse med projektering af vejanlæg

• Bygherrerådgivning i forbindelse med projektering af signalanlæg

• Ledningskoordinering med forsyningsselskaber

• Koordinering med andre store infrastruktur projekter

For hver referencer bedes oplyst følgende, som også vil være dokumentation for dette udvælgelseskriterium:

• Opdragsgiver

• Samlet kontraktsum inkl. optioner

• Opgavens karakter

• Ansøgers rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde

• Periode for udførelse

LTK ser gerne at der ikke afleveres mere end 4 referencer af 1 A4-side med minimum font størrelse 10. Såfremt det tilladte side antal overskrides vil LTK alene læse den første side pr. reference, ligeså vel som LTK alene lægger de første 4 referencer til grund for vurderingen.

Hvis ansøger er et konsortium eller baserer sin formåen på andre, gælder ovenstående antal tilladte referencer for hele ansøger.

Referencer skal være afsluttet indenfor de seneste 5 år. Referencer der er igangværende vil ikke indgå i bedømmelsen.

Ansøger opfordres til at skrive referencerne ind i ESPD’et, alternativt kan de vedlægges de som en supplerende fil.

Udvælgelsen af prækvalifikationsansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, finder sted på grundlag af en helhedsvurdering. Blandt egnede ansøgere vil der blive lagt vægt på kvaliteten af de nævnte referencer fra sammenlignelige projekter set i forhold til den udbudte opgave.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bilag om solidarisk hæftelse for økonomiske støttevirksomheder.

Kontrakten indeholder bestemmelser om ansvarsbegrænsning og forsikring, herunder fremsendelse af dokumentation for forsikring.

Kontrakten indeholder bestemmelser om erstatning og bod, herunder sanktionsbærende mellemterminer.

Se desuden nærmere i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/11/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud.

Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via. RIB Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB Udbud kan rettes til RIB A/S, tlf.: 3524 5250, support@rib-software.dk . Udbudsnummeret i RIB Udbud er TN164865A

Ansøgerne skal udfylde ESPD'et på RIB.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

- Serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid. Serviceattesten må ikke være ældre end 6 måneder

- Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

- Referencer: referencelisten, jf. punkt III.1.3, indeholdende oplysninger på opdragsgiver i hver af de anførte referencer udgør den endelige dokumentation for referencerne.

- Dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant.

- Støtteerklæringer fra underleverandører – såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klager over ikke at få tildelt kontrakten skal være indgivet 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2021