Dienstleistungen - 489428-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Enschede: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2020/S 202-489428

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Twente
Nationaal identificatienummer: 50130536
Postadres: Postbus 217
Plaats: Enschede
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7500 AE
Land: Nederland
Contactpersoon: Linda Pariente-Hofte
E-mail: l.pariente-hofte@utwente.nl
Telefoon: +31 534896187
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.utwente.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=161633
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie schoonmaak Universiteit Twente

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Markconsultatie schoonmaak.

Zie beschrijving in Negometrix.

Graag uw reactie uiterlijk op 30 oktober 2020 d.m.v. de berichtenmodule van Negometrix.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Campus te Enschede.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Volledige schoonmaakdienstverlening op campus van de Universiteit Twente t.w.:

— schoonmaakwerkzaamheden, sanitaire middelen- en voorzieningen en glasbewassing.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
12/09/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020