Diensten - 489478-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Pforzheim: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2020/S 202-489478

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Pforzheim — Zentrale Vergabestelle
Postadres: Neues Rathaus, Marktplatz 1
Plaats: Pforzheim
NUTS-code: DE129 Pforzheim, Stadtkreis
Postcode: 75175
Land: Duitsland
Contactpersoon: Personal- und Organisationsamt — Zentrale Vergabestelle
E-mail: ZentraleVergabestelle@stadt-pforzheim.de
Telefoon: +49 723139-0
Fax: +49 723139-2846
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pforzheim.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.Vergabe24.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kanalreinigung u.-inspektion 2021/2022

Referentienummer: ESP 2020.01_008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90400000 Diensten in verband met afvalwater
90470000 Diensten voor rioolreiniging
90491000 Rioolonderzoeksdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE129 Pforzheim, Stadtkreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020