Diensten - 489480-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Böblingen: Beveiligingsdiensten

2020/S 202-489480

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landratsamt Böblingen
Postadres: Parkstraße 16
Plaats: Böblingen
NUTS-code: DE112 Böblingen
Postcode: 71034
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle, Amt 11 – Finanzen
E-mail: i.stobbe@lrabb.de
Telefoon: +49 70316632213
Fax: +49 703166392213
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.lrabb.de/start.html
Adres van het kopersprofiel: https://www.lrabb.de/site/LRA-BB-2018/node/3302942?QUERYSTRING=Ausschreibungen
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXS0YM6YYYK/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabeportal-bw.de/Satellite/notice/CXS0YM6YYYK
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sicherheitsdienstleistungen

Referentienummer: VA/2020-10-05/014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000 Beveiligingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sicherheitsdienstleistungen in den Flüchtlingsunterkünften des Landkreises Böblingen (Vorläufige Unterbringung).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE112 Böblingen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Überwachungsobjekt Sindelfinger Str. 49 71032 Böblingen Hauptstandorte

Objekt 1: 71032 Böblingen, Sindelfinger Str. 49

Objekt 2: 71229 Leonberg, Rutesheimer Str. 50/3 D

Objekt 3: 71272 Renningen- Malmsheim, Voithstr. 16/18

Bedarfsorientierte Standorte

71106 Magstadt, Hindenburgstr. 2, 2/1, 2/2

71126 Gäufelden, In den Böden 13

71083 Herrenberg, Berliner Str. 1/1- 1/4

71063 Sindelfingen, Calwer Str. 21

Die bedarfsorientierten Standorte benötigen keine regelmäßige Überwachung. Im Bedarfsfall wird ein Team aus den Hauptstandorten dort eingesetzt. Der Auftragsumfang wird dadurch nicht erhöht.

, Überwachungsobjekt Rutesheimer Str. 50/3D 71229 Leonberg, Überwachungsobjekt Voithstr. 16/18 71272 Renningen-Malmsheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Überwachung von 3 Standorten mit Teams von 2 Mitarbeitern (Eigensicherung) mit einer Präsenz von rd. 56 Wochenstunden pro Mitarbeiter (täglich 8 Stunden). Alarmintervention bei Störungen in Objekten mit aufgeschalteten Brandmeldeanlagen (kein Wertungskriterium, aber verbindliche Preisangabe).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Eintrag in das Berufs-, Handels- Vereins-, Partnerschafts- oder Genossenschaftsregister oder Register gleichwertiger Art – je nach Rechtsform und Eintragungspflicht. Mittels beiliegendem Formblatt: Eigenerklärung zur Eignung anzugeben.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation.

Mittels beiligendem Formblatt: Eigenerklärung zur Eignung anzugeben.

Verpflichtungserklärung nach § 5 Landestariftreue-und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg. Mittels beiliegender Verpflichtungserklärung bestätigen.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung. Mittels Formular Eigenerklärung zur Eignung angeben.

Angabe, dass keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt. Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123,124 GWB, ggf. Selbstreinigung nach §§ 125, 126 GWB. Mittels Formular Eigenerklärung zur Eignung anzugeben.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vorlage einer Versicherungsbestätigung (Versicherungspolice) über das Vorliegen einer Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung, wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben.

Angaben zum Gesamtumsatz und Umsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre sofern entsprechende Angaben vorhanden/verfügbar sind (z. B. bei Newcomern)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXS0YM6YYYK

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Wüttemberg
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 7219268730
Fax: +49 7219263985
Internetadres: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt1/Ref15/Seiten/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020