Diensten - 489486-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Saint-Étienne: Autorijschooldiensten

2020/S 202-489486

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SDIS de la Loire
Nationaal identificatienummer: 28421024200020
Postadres: 8 rue du Chanoine Ploton — CS 50541
Plaats: Saint-Étienne Cedex 1
NUTS-code: FRK25 Loire
Postcode: 42007
Land: Frankrijk
Contactpersoon: BAJM
E-mail: marches@sdis42.fr
Telefoon: +33 477910886
Fax: +33 477910811
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sdis42.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_1-0yl_-kzT
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_1-0yl_-kzT
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Formation au permis de conduire routier poids lourds (C) — secteur Sud

Referentienummer: 20S0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80411000 Autorijschooldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Formation au permis de conduire routier poids lourds (C) — secteur Sud.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80411000 Autorijschooldiensten
22454000 Rijbewijzen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK25 Loire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Formation au permis de conduire routier poids lourds (C) — secteur Sud.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les prestations donnent lieu à un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, en application de l'article R. 2162-2 alinéa 2 du code de la commande publique. La durée de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être émis. Elle court à compter de la notification du marché jusqu'au 31.12.2021. Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après:

— les stagiaires sont des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, ou des personnels ATS, émanant des centres d'incendie et de secours du secteur concerné ou du CDIS;

— les stagiaires sont principalement des sapeurs-pompiers volontaires (ou des personnels ATS) qui peuvent bloquer des semaines de congés, ou qui sont disponibles le soir ou en week-end, pour participer à la formation.

Le prestataire devra, sous peine de pénalité, respecter les délais qu'il aura fixés dans sa proposition. En aucun cas, la durée de la formation ne devra être supérieure à neuf mois à compter de la réception du bon de commande.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lyon
Postadres: 184 rue Duguesclin
Plaats: Lyon Cedex
Postcode: 69433
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Telefoon: +33 478141010
Fax: +33 478141065
Internetadres: http://www.conseil-etat.fr/lyon/index.shtml
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Lyon
Postadres: 184 rue Duguesclin
Plaats: Lyon Cedex
Postcode: 69433
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-lyon@juradm.fr
Telefoon: +33 478141010
Fax: +33 478141065
Internetadres: http://www.conseil-etat.fr/lyon/index.shtml
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020