Marché de travaux - 48952-2023

25/01/2023    S18

Bulgarie-Kovachevo: Travaux de construction de stations de pompage

2023/S 018-048952

Avis de marché – secteurs spéciaux

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: TETs MARITsA IZTOK 2 EAD
Numéro national d'identification: 123531939
Adresse postale: oblast Stara Zagora, obshtina Radnevo
Ville: s. Kovachevo
Code NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Code postal: 6265
Pays: Bulgarie
Point(s) de contact: Georgi Damyanov
Courriel: g.damyanov@tpp2.com
Téléphone: +359 42662957
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.tpp2.com/
Adresse du profil d’acheteur: https://app.eop.bg/buyer/1119
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.eop.bg/today/264862
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.eop.bg/today/264862
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Модернизиране на помпена станция за дренажни води

Numéro de référence: 23005
II.1.2)Code CPV principal
45232152 Travaux de construction de stations de pompage
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Модернизиране на помпена станция за дренажни води по зададен обем дейности.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 264 800.00 BGN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Lieu principal d'exécution:

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

II.2.4)Description des prestations:

Модернизиране на помпена станция за дренажни води по зададен обем дейности.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 264 800.00 BGN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Срок на изпълнение на услугата – до шест месеца от предаване на обекта на Изпълнителя, но не повече от осемнадесет месеца от датата на сключване на договора в случаи на временно преустановяване на работите.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП, кандидатът и всеки съдружник при участие на обединение, който ще изпълнява строително-монтажните рабити трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или в съответен регистър на държава - членка на ЕИП, което има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, предмет на поръчката.

Кандидатът декларира съответствие с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в заявлението. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 60, от ЗОП, се представят в случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал. 1, т.2 от ЗОП.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП кандидата да притежава застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 60, от ЗОП, се представят в случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал. 1, т.2 от ЗОП.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП - кандидата да разполага с необходимия брой лица, които ще изпълняват строителството.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Минимум 4 човека строителни работници.

Кандидатът декларира съответствие с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в заявлението. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 64, от ЗОП, се представят в случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал. 1, т.2 от ЗОП.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните основания: чл. 54 от ЗОП, чл. 55, ал.1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и във всички останали случай на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Участник, за когото са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5% от стойността му, закръглена до лев до по-ниската стойност. Представя се преди подписването на договора и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.

2. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на Възложителя, а именно: IBAN: BG19CECB97901010485701

BIC: CECBBGSF

Банка: ЦКБ АД, Стара Загора

3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 31 месеца от датата на сключване на договора.

4. Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на валидност 31 месеца от датата на сключване на договора.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

1. Финансирането е със собствени средства.

2. Допускат се междинни плащания, до 30 дни след подписване на Протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи, приемо-предавателен протокол за извършен обем работа и фактура, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС и представени документи по чл. чл. 66, ал. 7-10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ..

3. Окончателно плащане - до 30 дни след подписване на Протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи, приемо-предавателен протокол за извършената работа и фактура, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС и представени документи по чл. чл. 66, ал. 7-10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

СРР се приемат с подписан Протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената работа и представяне на сертификати за качество на вложените материали /декларации за съответствие/.

Гаранционен срок за изпълнените стр. работи – 8 години, съгласно чл.20, ал.4, т.2 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Започва да тече от датата на предаване на обекта.

Срок за изпълнение на договора: До шест месеца от предаване на обекта на Изпълнителя, но не повече от осемнадесет месеца от скл. на договора в случаи на временно преустановяване на работите. При настъпване на събития, налагащи временно преустановяване на работата се съставя Акт обр.10, който се отменя с Акт обр.11 след отпадане на причините за спиране на работата.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/02/2023
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 15/03/2023
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
bulgare
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. На основание чл.39, ал.3, т.1, б."ж" от ППЗОП към техническото предложение кандидата да приложи двустранно подписан протокол от извършен оглед на обекта, по образец на Възложителя, за това че предварително се е запознал с особеностите на обекта на място.

С оглед пропускателния режим в ТЕЦ „Марица изток 2“ е необходимо два работни дни преди посещението участниците да представят данни за лицата, които ще извършат огледа. Огледа се извършва до деня, предхождащ крайната дата за подаване на заявление за участие, от 08.00 до 15.00 ч. За контакти: тел. 042 662101 Станимир Семерджиев.

2. В цената да са включени всички разходи по изпълнението на предмета на поръчката.

Към ценовото предложение участниците представят конкретни анализни цени за всички дейности от обема строително-монтажни работи. Същите да бъдат изготвени в съответствие с УСН или СЕК и да включват разход за труд, материали, консумативи, доставка, транспортни разходи, разходи за всички съпътстващи операции, съответстващи на технологията на изпълнение.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Комисия за защита на конкуренцията
Adresse postale: бул. Витоша № 18
Ville: София
Code postal: 1000
Pays: Bulgarie
Courriel: delovodstvo@cpc.bg
Téléphone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Adresse internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Съгласно чл.197 ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
20/01/2023