Usluge - 489574-2018

07/11/2018    S214

Belgija-Brussels: Ugovori o koncesiji za korištenje 2 prodavaonice tiska u zgradama Vijeća Europske unije

2018/S 214-489574

Obavijest o koncesiji

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/23/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, secrétariat général
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Procurement Coordination Unit
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4142
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Prijave ili, prema potrebi, ponude moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ugovori o koncesiji za korištenje 2 prodavaonice tiska u zgradama Vijeća Europske unije

Referentni broj: UCA 18/056
II.1.2)Glavna CPV oznaka
22200000 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Sklapanje 2 koncesije za korištenje prodavaonica tiska u 2 zgrade Vijeća Europske unije (Justus Lipsius i Lex).

Glavno tajništvo Vijeća Europske unije („Tajništvo“) ima 2 prostora u zgradama Justus Lipsius i Lex za poslovanje prodavaonica tiska.

Trenutno je u tijeku ugovor o koncesiji za korištenje 2 prostora koji istječe 31.12.2018. Budući ugovor(i) stupit će na snagu 1.1.2019. Ili na dan potpisivanja novih ugovora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ova koncesija podijeljena je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Sklapanje 1 koncesije za korištenje prodavaonice tiska u zgradi Justus Lipsius Vijeća Europske unije

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
22200000 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi
22300000 Dopisnice, čestitke i drugi tiskani materijal
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles

II.2.4)Opis nabave:

Tajništvo stavlja na raspolaganje koncesionaru kako bi osiguralo njegovu aktivnost u zgradi Justus Lipsius:

— prostor za trgovinu u prizemlju veličine otprilike 59 m2,

— prostor za skladište u prizemlju veličine otprilike 17 m2.

Zgradu Justus Lipsius posjećuje oko 4 000 ljudi dnevno, uključujući oko 2 200 službenika ili drugih stalnih korisnika.

Prostor predviđen za zgradu Justus Lipsius nalazi se u središnjem dijelu zgrade, na istoj razini kao i glavni ulaz, u polujavnom prostoru (ulazak pod nadzorom zaštitara) u neposrednoj blizini recepcije i akreditacija kroz koji svakodnevno prolazi vrlo veliki dio korisnika i posjetitelja u zgradi. Nalazi se i na glavnom pristupnom putu prema 1 kafeteriji i restoranu koji su 2 najznačajnija ugostiteljska mjesta u ovoj zgradi Tajništva.

Usluge koje će se ponuditi uglavnom obuhvaćaju:

— prodaju novina, časopisa i knjiga,

— vođenje poštanske službe,

— prodaju poštanskih maraka i čestitki.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Koncesija je dodijeljena na temelju kriterija koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje koncesije
Trajanje u mjesecima: 36
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Sklapanje 1 koncesije za korištenje prodavaonice tiska u zgradi Lex Vijeća Europske unije

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
22200000 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi
22300000 Dopisnice, čestitke i drugi tiskani materijal
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles

II.2.4)Opis nabave:

Tajništvo stavlja na raspolaganje koncesionaru kako bi osiguralo njegovu aktivnost u zgradi Lex:

— prostor za trgovinu u prizemlju veličine otprilike 68 m2,

— prostor za skladište u prizemlju veličine otprilike 10 m2.

Zgradu Lex posjećuje prosječno oko 1 300 ljudi dnevno, uključujući 1 100 stalnih korisnika.

Prostor predviđen za zgradu Lex nalazi se u središnjem dijelu zgrade, na istoj razini kao i glavni ulaz, u polujavnom prostoru (ulazak pod nadzorom zaštitara) u neposrednoj blizini recepcije i akreditacija kroz koji svakodnevno prolazi vrlo veliki dio korisnika i posjetitelja u zgradi. Nalazi se i na glavnom pristupnom putu prema 1 kafeteriji i restoranu koji su 2 najznačajnija ugostiteljska mjesta u ovoj zgradi Tajništva.

Usluge koje će se ponuditi uglavnom obuhvaćaju:

— prodaju novina, časopisa i knjiga,

— vođenje poštanske službe,

— prodaju poštanskih maraka i čestitki.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Koncesija je dodijeljena na temelju kriterija koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje koncesije
Trajanje u mjesecima: 36
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratak opis uvjeta, naznaka potrebnih podataka i dokumenata:

presliku potvrde upisa u strukovni ili obrtni registar ili izjavu pod prisegom ili potvrdu u skladu s uvjetima koje je odredila država članica u kojoj imaju poslovni nastan.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za podnošenje zahtjeva ili zaprimanje ponuda
Datum: 04/12/2018
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana kada je predmet primljen na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

Postupovni rokovi mogu se produljiti za dodatnih 10 dana zbog udaljenosti, bez obzira na mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta dotičnog subjekta.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije
Poštanska adresa: Rue de la Loi 175
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/10/2018