Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 489574-2018

07/11/2018    S214

Belgien-Brussels: Koncessionsavtal för att bedriva 2 tidningskiosker i byggnader tillhörande Europeiska unionens råd

2018/S 214-489574

Koncessionsmeddelande

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement Coordination Unit
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4142
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Koncessionsavtal för att bedriva 2 tidningskiosker i byggnader tillhörande Europeiska unionens råd

Referensnummer: UCA 18/056
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
22200000 Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Slutande av 2 koncessioner för att bedriva tidningskiosker i 2 byggnader tillhörande Europeiska unionens råd (Justus Lipsius och Lex).

Europeiska unionens råds sekretariat (hädanefter “sekretariatet”) har 2 lokaler i byggnaderna Justus Lipsius och Lex som är avsedda för tidningskiosker.

Just nu pågår ett koncessionsavtal för att bedriva verksamhet i de 2 lokalerna, vilket löper ut 31.12.2018. Det framtida avtalet/de framtida avtalen träder i kraft 1.1.2019, eller vid undertecknandet av de nya avtalen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Slutande av koncession för att bedriva en tidningskiosk i Justus Lipsius-byggnaden tillhörande Europeiska unionens råd

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
22200000 Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar
22300000 Vykort, gratulationskort och andra trycksaker
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sekretariatet tillgängliggör en koncession för att försäkra verksamhet i Justus Lipsius-byggnaden:

– en försäljningslokal på bottenvåningen på ungefär 59 m2

– en lagerlokal på bottenvåningen på ungefär 17 m2

Justus Lipsius-byggnaden besöks av ungefär 4 000 personer dagligen, varav ungefär 2 200 tjänstemän och andra fasta besökare.

Lokalen i Justus Lipsius ligger i mitten av byggnaden på samma våning som huvudentrén i ett halv-offentligt område (ingång sker genom säkerhetskontroller) i direkt närhet till receptionen och säkerhetsdisken, förbi vilka en stor del av byggnadens tillfälliga och fasta besökare passerar varje dag. Den befinner sig även på den huvudsakliga entrévägen mot ett kafé och en restaurang, vilka är 2 av de viktigaste matställen i denna byggnad tillhörande sekretariatet.

De erbjudna tjänsterna ska främst omfatta:

– försäljning av tidningar, tidskrifter och böcker

– posttjänster (“postombud”)

– försäljning av frimärken och vykort.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Koncessionens varaktighet
Antal månader: 36
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Slutande av koncession för att bedriva en tidningsbutik i Lex-byggnaden Europeiska unionens råd

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
22200000 Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och veckotidningar
22300000 Vykort, gratulationskort och andra trycksaker
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sekretariatet tillgängliggör en koncession för att försäkra verksamhet i Lex-byggnaden:

– en försäljningslokal på bottenvåningen på ungefär 68 m2

– en lagerlokal på bottenvåningen på ungefär 10 m2

Lex-byggnaden besöks dagligen av ungefär 1 300 personer, varav 1 100 fast besökare.

Lokalen i Lex ligger i mitten av byggnaden på samma våning som huvudentrén i ett halv-offentligt område (ingång sker genom säkerhetskontroller) i direkt närhet till receptionen och säkerhetsdisken, förbi vilka en stor del av byggnadens tillfälliga och fasta besökare passerar varje dag. Den befinner sig även på den huvudsakliga entrévägen mot ett kafé och en restaurang, vilka är 2 av de viktigaste matställen i denna byggnad tillhörande sekretariatet.

De erbjudna tjänsterna ska främst omfatta:

– försäljning av tidningar, tidskrifter och böcker

– posttjänster (“postombud”)

– försäljning av frimärken och vykort.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Koncessionens varaktighet
Antal månader: 36
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Förteckning över och kort beskrivning av villkor, angivande av den information och dokumentation som krävs:

En kopia på intyget på inskrivning i yrkes- eller handelsregistret, en edsvuren försäkran eller ett intyg som upprättats i enlighet med villkoren i den medlemsstat där de är etablerade.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 04/12/2018
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från det datum då hen fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder inte till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

De förfarandemässiga tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en fast tidsperiod på 10 dagar, oavsett var den berörda partens vanliga etableringsort eller hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/10/2018