Diensten - 489586-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Straatsburg: Beheer van riolering

2020/S 202-489586

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SDEA Alsace Moselle
Postadres: 1 rue de Rome — CS 10020
Plaats: Strasbourg Cedex
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 67013
Land: Frankrijk
E-mail: daaj-sa@sdea.fr
Telefoon: +33 388192919
Fax: +33 388811891
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sdea.fr
Adres van het kopersprofiel: http://alsacemarchespublics.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://alsacemarchespublics.eu/app.php/consultation/26168?&orgAcronyme=d8c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://alsacemarchespublics.eu/app.php/consultation/26168?&orgAcronyme=d8c
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://alsacemarchespublics.eu/app.php/consultation/26168?&orgAcronyme=d8c
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020s0245aaooc01

Referentienummer: 20SHA099
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90480000 Beheer van riolering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Suivi des rejets industriels conventionnes raccordes aux stations d'épuration des collectivités intégrées au SDEA.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 492 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90480000 Beheer van riolering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
NUTS-code: FRF12 Haut-Rhin
NUTS-code: FRF33 Moselle
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suivi des rejets industriels conventionnes raccordes aux stations d'épuration des collectivités intégrées au SDEA.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Conformément au règlement de la consultation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Conformément au règlement de la consultation.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Schiltigheim.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix, BP 1038
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefoon: +33 388212323
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Articles L. 551-1 et suivants du code de la justice administrative dans les deux mois à compter de la date de publication du présent avis et jusqu'à la signature du marché.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix, BP 1038
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Telefoon: +33 388212323
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020