Diensten - 489589-2020

Submission deadline has been amended by:  525182-2020
16/10/2020    S202

Litouwen-Vilnius: Uitgeverijdiensten

2020/S 202-489589

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nacionalinė švietimo agentūra
Nationaal identificatienummer: 305238040
Postadres: M. Katkaus g. 44
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-09217
Land: Litouwen
Contactpersoon: Daina Pranckevičienė
E-mail: daina.pranckeviciene@nsa.smm.lt
Telefoon: +370 65653630
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nsa.smm.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/77312
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių leidyba

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79970000 Uitgeverijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių leidyba

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79970000 Uitgeverijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių leidybos paslaugos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79970000 Uitgeverijdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 144-354454
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/10/2020