Diensten - 489678-2020

16/10/2020    S202

Zweden-VÄXJÖ: Drukkerij- en aanverwante diensten

2020/S 202-489678

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Växjö kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0662
Postadres: Box 1222
Plaats: VÄXJÖ
NUTS-code: SE212 Kronobergs län
Postcode: 351 12
Land: Zweden
Contactpersoon: Maj Bjers
E-mail: maj.bjers@vaxjo.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vaxjo.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afciicxacn&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afciicxacn&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tryckeritjänster 2021

Referentienummer: KS 2020-00309
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen är uppdelad i två delar:

Del ett: Tryckeritjänster större upplagor- en leverantör som kommer att ha totalansvar för eventuella underleverantörer inom prepress, bokbinderi och transport av gods etc.

Del två: Tryckeritjänster mindre upplagor (Upphandlande myndighet denna del är Växjö kommun). Växjö kommuns interna tryckeri har avvecklats. Detta interna tryckeri har tryckt produkter i mindre upplagor. Ofta med "snabba bud".

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79820000 Diensten in verband met het drukken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE212 Kronobergs län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Växjö

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen är uppdelad i två delar:

Del ett: Tryckeritjänster större upplagor- en leverantör som kommer att ha totalansvar för eventuella underleverantörer inom prepress, bokbinderi och transport av gods etc.

Del två: Tryckeritjänster mindre upplagor (Upphandlande myndighet denna del är Växjö kommun). Växjö kommuns interna tryckeri har avvecklats. Detta interna tryckeri har tryckt produkter i mindre upplagor. Ofta med "snabba bud".

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2021
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/04/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Växjö
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020