Diensten - 489680-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Granville: Diensten voor preventief onderhoud

2020/S 202-489680

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Granville
Nationaal identificatienummer: 21500218900011
Postadres: Service «Commande publique», Hôtel de Ville, cours Jonville
Plaats: Granville
NUTS-code: FRD12 Manche
Postcode: 50404
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 233913000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-granville.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.info/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.info/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation d'un poste de crues et d'une porte à flots

Referentienummer: 200514/Jo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne une prestation d'exploitation d'un poste de crue et d'une porte à flots pour le compte de la Ville de Granville. Ces ouvrages sont destinés à protéger le centre-ville des inondations lors de la conjonction de fortes marées avec des crues du Boscq.

Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246000 Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
90480000 Beheer van riolering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12 Manche
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poste de crues, porte à flots, quai du Pan Coupé, 50400 Granville.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne une prestation d'exploitation d'un poste de crue et d'une porte à flots pour le compte de la Ville de Granville. Ces ouvrages sont destinés à protéger le centre-ville des inondations lors de la conjonction de fortes marées avec des crues du Boscq.

Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Les justifications à produire sont listées dans le règlement de consultation.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Prestations réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires révisables trimestriellement. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: fonds propres et/ou subventions.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 08:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/ — La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation, sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Une visite sur site est obligatoire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Caen
Postadres: 3 rue Arthur Leduc
Plaats: Caen
Postcode: 14050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231707272
Fax: +33 231524217
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Caen
Postadres: 3 rue Arthur Leduc
Plaats: Caen
Postcode: 14050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231707272
Fax: +33 231524217
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020