Diensten - 489680-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Granville: Diensten voor preventief onderhoud

2020/S 202-489680

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Granville
Nationaal identificatienummer: 21500218900011
Postadres: Service «Commande publique», Hôtel de Ville, cours Jonville
Plaats: Granville
NUTS-code: FRD12 Manche
Postcode: 50404
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 233913000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-granville.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.info/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation d'un poste de crues et d'une porte à flots

Referentienummer: 200514/Jo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246000 Werkzaamheden voor rivierdebietregeling en hoogwaterbeheersing
90480000 Beheer van riolering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD12 Manche
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020