Diensten - 489702-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Vaux-le-Pénil: Verwijdering van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond

2020/S 202-489702

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Smitom du Centre-Ouest Seine et Marnais
Nationaal identificatienummer: 25770527700027
Postadres: rue du Tertre de Chérisy
Plaats: Vaux-le-Pénil
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction ressources section marchés publics, rue du Tertre de Chérisy — 77000 Vaux-le-Pénil, tél. +33 164835860, courriel: marches@lombric.com, adresse internet: http://www.lombric.com
E-mail: marches@lombric.com
Telefoon: +33 164835860
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lombric.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_O0_Gf1tdMG&v=1&selected=0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_O0_Gf1tdMG
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture de contenants, collecte, transport, tri et traitement des DDS des déchetteries sur Smitom-Lombric

Referentienummer: 202003MPF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90523000 Verwijdering van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de fourniture de contenants, collecte, transport, tri et traitement des DDS des déchetteries sur Smitom-Lombric.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90523000 Verwijdering van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Voornaamste plaats van uitvoering:

Déchetteries du Smitom Lombric.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de fourniture de contenants, collecte, transport, tri et traitement des DDS des déchetteries sur Smitom-Lombric.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction possible de une fois un an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

rue du Tertre de Chérisy, 77000 Vaux-le-Pénil.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membres de la CAO uniquement.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle — CP 8630
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
Internetadres: http://melun.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle — CP 8630
Plaats: Melun Cedex
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée;

— référé précontractuel jusqu'à la signature du marché par la personne publique (article L. 551-1 à L. 551 -12 et R. 551-1 à R. 551-6 du code de justice administrative);

— recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'acte faisant grief, susceptible d'être assorti d'un référé-suspension;

— recours contractuel, après la signature du contrat (articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-12 du code de justice administrative);

— recours en contestation de la validité du contrat pour les candidats évincés (soumissionnaires) dans un délai de deux mois à compter de l'intervention d'une mesure de publicité portant sur la conclusion du marché et les modalités de consultation de celui-ci, assorti le cas échéant de demandes indemnitaires, d'un référé-suspension.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Correspondant administratif et juridique du Smitom-Lombric
Postadres: Smitom Lombric, direction ressources section marchés publics, rue du Tertre de Chérisy
Plaats: Vaux-le-Penil
Postcode: 77000
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@lombric.com
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020