Diensten - 489702-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Vaux-le-Pénil: Verwijdering van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond

2020/S 202-489702

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Smitom du Centre-Ouest Seine et Marnais
Nationaal identificatienummer: 25770527700027
Postadres: rue du Tertre de Chérisy
Plaats: Vaux-le-Pénil
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction ressources section marchés publics, rue du Tertre de Chérisy — 77000 Vaux-le-Pénil, tél. +33 164835860, courriel: marches@lombric.com, adresse internet: http://www.lombric.com
E-mail: marches@lombric.com
Telefoon: +33 164835860
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lombric.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture de contenants, collecte, transport, tri et traitement des DDS des déchetteries sur Smitom-Lombric

Referentienummer: 202003MPF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90523000 Verwijdering van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90523000 Verwijdering van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction possible de une fois un an.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020