Diensten - 489706-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Poitiers: Administratiediensten

2020/S 202-489706

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de la Vienne
Postadres: place Aristide Briand — CS 80319
Plaats: Poitiers Cedex
NUTS-code: FRI34 Vienne
Postcode: 86008
Land: Frankrijk
E-mail: mcp@departement86.fr
Telefoon: +33 549556600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavienne86.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marches.departement86.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marches.departement86.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marches.departement86.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de titres restaurant

Referentienummer: 20-DRRH-MCP-10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75100000 Administratiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent accord-cadre à bons de commande a pour objet la fourniture, la livraison et la gestion des titres restaurant dématérialisés (cartes) pour: les titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale, les contractuels du département de droit public en CDI ou CDD longue durée du Département de la Vienne, les agents contractuels du Centre de gestion (CDG) mis à disposition auprès dudit département sur poste permanent vacant ou pour un motif de longue durée et enfin, les agents de l'état mis à disposition du département (direction des archives), qui n'ont pas accès à un restaurant administratif.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75100000 Administratiediensten
79631000 Personeels- en loonlijstdiensten
66133000 Verwerkings- en clearingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent accord-cadre à bons de commande a pour objet la fourniture, la livraison et la gestion des titres restaurant dématérialisés (cartes) pour: les titulaires et stagiaires de la fonction publique territoriale, les contractuels du département de droit public en CDI ou CDD longue durée du Département de la Vienne, les agents contractuels du Centre de gestion (CDG) mis à disposition auprès dudit département sur poste permanent vacant ou pour un motif de longue durée et enfin, les agents de l'état mis à disposition du département (direction des archives), qui n'ont pas accès à un restaurant administratif.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Accompagnement de l'autorité organisatrice, passer les commandes, exécution, suivi / Weging: 30 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Nombre d'affiliés (carte) dans le département, frais appliqués aux partenaires / Weging: 10 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Espace bénéficiaire, accompagnement / Weging: 5 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Livraison: délai, suivi / Weging: 5 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Technologie de la carte, sécurité du titre / Weging: 5 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion de la fin de millésime / Weging: 5 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Mesures prises en faveur de l'environnement et aspects sociaux / Weging: 5 points
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations jugé au regard du DQE / Weging: 35 points
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à deux. La durée de chaque période de reconduction est de un an.

La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de trois ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Département de la Vienne.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Non ouverte au public.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Poitiers
Postadres: 15 rue de Blossac — BP 541 — CS 80541
Plaats: Poitiers Cedex
Postcode: 86020
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Telefoon: +33 549607919
Fax: +33 549606809
Internetadres: http://poitiers.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Poitiers
Postadres: 15 rue de Blossac — BP 541 — CS 80541
Plaats: Poitiers Cedex
Postcode: 86020
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Telefoon: +33 549607919
Fax: +33 549606809
Internetadres: http://poitiers.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020