Diensten - 489751-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Kassel: Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten

2020/S 202-489751

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Postadres: Weißensteinstr. 70-72
Plaats: Kassel
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 34131
Land: Duitsland
Contactpersoon: Beschaffung/Vergabe
E-mail: ausschreibung@svlfg.de
Telefoon: +49 561 / 785-12511
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.svlfg.de
Adres van het kopersprofiel: http://www.svlfg.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Landwirtschaftliche Sozialversicherung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bereitstellung eines Coporate Network und Managed Service für die SVLFG

Referentienummer: 02/2020 (AB988/20)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72315100 Datanetwerkondersteuningsdiensten
72315200 Beheer van gegevensnetwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020