Diensten - 489775-2020

16/10/2020    S202

Griekenland-Athene: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 202-489775

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institoyto Ekpaideytikis Politikis
Postadres: An. Tsocha 36
Plaats: Athina
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postcode: 115 21
Land: Griekenland
Contactpersoon: Eyaggelos Pappas
E-mail: epappas@iep.edu.gr
Telefoon: +30 2131335106
Fax: +30 2131335111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.iep.edu.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.eprocurement.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ν.Π.Ι.Δ.
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, για τη διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. για την Γ’ και Δ’ τάξη του Δημοτικού, και ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, για τα Μαθηματικά της Ε’ τάξης.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Τμήμα I: Το έργο που πρόκειται να ανατεθεί και η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο / η ανάδοχος, είναι η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προσβάσιμου από μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής, για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη γλώσσα για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Τμήμα II: Το έργο που πρόκειται να ανατεθεί και η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο / η ανάδοχος, είναι η μετατροπή τού Βιβλίου Μαθητή των Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού σε ένα πολυμεσικό και απόλυτα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους / τις μαθητές/-ήτριες.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 96 774.20 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προσβάσιμου από μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής, για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη γλώσσα για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110 Schoolbenodigdheden
22111000 Schoolboeken
80340000 Diensten voor bijzonder onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ο / Η ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του / της στην έδρα του / της, αλλά και σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου, κατόπιν υποδείξεως από την αναθέτουσα αρχή.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντικείμενο του διαγωνισμού:

Τμήμα Ι: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προσβάσιμου από μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής, για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη γλώσσα για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας Π4.4.1: «Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) ως πρώτη γλώσσα για την Γ’ Δημοτικού», εκπονήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό από την ειδική επιστήμονα / εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4210/4.7.2017 υπογραφείσα σύμβαση.

Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας Π4.5.1: «Εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) ως πρώτη γλώσσα για τη Δ’ Δημοτικού», εκπονήθηκε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό από την ειδική επιστήμονα / εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6012/14.9.2017 υπογραφείσα σύμβαση.

Τα παραπάνω θα δοθούν στον / στην ανάδοχο, για την ανάπτυξη των παραδοτέων Π.1.1 και Π.1.2.

Ειδικότερα, το υλικό θα αφορά στη δημιουργία 2 πολυμεσικών ηλεκτρονικών βιβλίων, για τη διδασκαλία της Ε.Ν.Γ. στην Γ’ και στην Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Ο / Η ανάδοχος θα έχει την ευθύνη παροχής λογισμικού ανοικτού κώδικα αναπαραγωγής του ψηφιακού υλικού, για απεριόριστο αριθμό χρηστών.

Ο / Η ανάδοχος θα έχει την ευθύνη η εφαρμογή να αναρτηθεί στην πλατφόρμα iepX.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 451.62 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 28/02/2021
Einde: 30/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση τού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την ΕΛΛΑΔΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Π.Δ.Ε. (αριθ. ενάριθ. έργου 2016 ΣΕ34510090).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμόδιου οργάνου.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, για τα Μαθηματικά της Ε’ τάξης Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Perceel nr.: ΙΙ
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22111000 Schoolboeken
80340000 Diensten voor bijzonder onderwijs
39162110 Schoolbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ο / Η ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του / της στην έδρα του / της, αλλά και σε όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου, κατόπιν υποδείξεως από την αναθέτουσα αρχή.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου με υποχρέωση:

Για το τμήμα ΙI, είναι η μετατροπή του Βιβλίου Μαθητή των Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού σε ένα πολυμεσικό και απόλυτα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους / τις μαθητές/-ήτριες.

Το τελικό υλικό θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του φορέα Ι.Ε.Π. (web server με λειτουργικό σύστημα Linux). Ο πυρήνας κάθε διαδικτυακής εφαρμογής θα πρέπει να είναι βασισμένος σε ανοικτού κώδικα CMS (γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: PHP, Javascript, HTML5, βάση δεδομένων σε MySQL).

Τα δεδομένα που θα αναρτηθούν, θα έχουν τις εξής μορφές:

— κείμενο,

— εικόνα,

— ήχος,

— βίντεο.

Τα δείγματα διαδικτυακής εφαρμογής που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να αναρτηθούν σε διαδικτυακό τόπο του υποψήφιου ανάδοχου και θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού τού φορέα, μέσω των δημοφιλών περιηγητών διαδικτύου (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari).

Το τελικό υλικό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από κινητό, tablet, laptop, υπολογιστή και να προσαρμόζεται ανάλογα στο μέγεθος της οθόνης κάθε συσκευής, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης και μείωσης της γραμματοσειράς (fonts), και να καλύπτει τις διεθνείς προδιαγραφές ιστότοπων W3C.

Με την εφαρμογή αυτήν, το περιεχόμενο του εγχειριδίου των Μαθηματικών Ε’ Δημοτικού θα είναι προσβάσιμο από τους μαθητές με προβλήματα ακοής.

Η οργάνωση της εικόνας που θα εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής του χρήστη, θα είναι παρόμοια με τα παρακάτω:

Το παράθυρο θα χωρίζεται σε 2 κύρια τμήματα. Στο αριστερό τμήμα θα εμφανίζεται μια σελίδα από το εγχειρίδιο των Μαθηματικών Ε’ Δημοτικού (αποτελείται από 2 τεύχη, το πρώτο με 82 σελίδες και το δεύτερο από 90 σελίδες) και στο δεξί τμήμα θα γίνεται η αναπαραγωγή των βίντεο, που θα αποδίδουν το περιεχόμενο της αντίστοιχης σελίδας στην Ε.Ν.Γ.. Όταν ο χρήστης επιλέγει κείμενο στο αριστερό τμήμα, στο δεξί τμήμα το κείμενο αυτό θα αποδίδεται στην Ε.Ν.Γ..

Η εφαρμογή θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο για τον / την εκπαιδευτικό σε επεξεργάσιμη μορφή και μορφή pdf. Επίσης, η εφαρμογή θα συνοδεύεται από κατάλογο των περιεχομένων βίντεο και ήχων (index) σε επεξεργάσιμη μορφή Word και pdf.

Στο αριστερό τμήμα, η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για:

— πλοήγηση ανά σελίδα (π.χ. scroll),

— μετάβαση σε προηγούμενη, επόμενη, πρώτη και τελευταία σελίδα,

— μεγέθυνση της οθόνης (πλήρης οθόνη), σμίκρυνση ή μετακίνηση,

— ένδειξη σελίδας και συνόλου σελίδων.

Στο δεξί τμήμα, η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για:

— μεγέθυνση / σμίκρυνση του βίντεο,

— λειτουργίες που έχουν τα λογισμικά αναπαραγωγής πολυμέσων (stop, pause, play, FF, FB, έλεγχος ταχύτητας αναπαραγωγής),

— λήψη στιγμιότυπων (snapshots)· εμφάνισή τους σε προκαθορισμένα πλαίσια,

— διαχείριση στιγμιότυπων (εκτύπωση, διαγραφή, αποθήκευση),

— ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ανάγνωσης υποτίτλων κάθε βίντεο.

Το παραδοτέο που πρέπει να υποβάλει ο / η ανάδοχος, είναι το:

Π.2.1: Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα Μαθηματικά της Ε’ τάξης Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, και θα περιλαμβάνει τα εξής:

— ηχογράφηση της ανάγνωσης τού περιεχομένου του Βιβλίου Μαθητή των Μαθηματικών Ε’ Δημοτικού από φυσικό ομιλητή,

— βιντεοσκόπηση της απόδοσης τού περιεχομένου του Βιβλίου Μαθητή των Μαθηματικών Ε’ Δημοτικού στην Ε.Ν.Γ.,

— ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, για την ακουστική απόδοση τού περιεχομένου του Βιβλίου Μαθητή των Μαθηματικών Ε’ Δημοτικού και για την απόδοση του περιεχομένου του Βιβλίου Μαθητή των Μαθηματικών Ε’ Δημοτικού στην Ε.Ν.Γ..

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 322.58 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 28/02/2021
Einde: 30/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση τής αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση τού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν.4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την ΕΛΛΑΔΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Π.Δ.Ε. (αριθ. ενάριθ. έργου 2016 ΣΕ34510090).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμόδιου οργάνου.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι ανάπτυξη ψηφιακού πολυμεσικού υλικού.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την άσκηση τού συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Επίσης:

α) οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η.Η.Ε.) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 181504/2016 (ΦΕΚ 2454Β)·

β) οι διανομείς υποχρεούνται να διακινούν προϊόντα Η.Η.Ε. των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Παραγωγών του άρθρου 17 της υπ' αριθ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1184 Β/2014).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 15 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατά την αποσφράγιση των φυσικών φακέλων που θα λάβει χώρα στα γραφεία του Ι.Ε.Π., δύνανται να παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της διακήρυξης, Παράρτημα ΙΙΙ), η οποία απευθύνεται προς την αναθέτουσα αρχή: ανέρχεται σε ποσοστό 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος παράτασης τής σύμβασης. Συγκεκριμένα, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του / των προσφερομένου/-ων τμήματος / τμημάτων, ως εξής:

— τμήμα Ι: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το τμήμα Ι, υπολογίζεται στα χίλια εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά (1 129,03 EUR),

— τμήμα ΙΙ: Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το τμήμα ΙΙ, υπολογίζεται στα οκτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (806,45 EUR).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος/-η, ο / η οποίος/-α έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τής αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του / της.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον / την προσφεύγοντα/-ουσα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον/στην προσφεύγοντα/-ουσα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του / της ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Postadres: Αν. Τσόχα 36
Plaats: Αθήνα
Postcode: 115 21
Land: Griekenland
E-mail: contracts.procurement@iep.edu.gr
Telefoon: +30 2131335106
Internetadres: www.iep.edu.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020