Diensten - 489791-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Marne-la-Vallée: Wegvervoersdiensten

2020/S 202-489791

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Union des groupements d'achats publics
Nationaal identificatienummer: tva fr 51 776 056 467
Postadres: 1 boulevard Archimède — Champs-sur-Marne, direction des achats — département services à l'attention de Mme Elody Altmayer
Plaats: Marne-la-Vallée Cedex 2
NUTS-code: FR102 Seine-et-Marne
Postcode: 77444
Land: Frankrijk
Contactpersoon: À l'attention de Mme Elody Altmayer-Henzien
E-mail: Ealtmayer@ugap.fr
Telefoon: +33 164732501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ugap.fr
Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr/?page=agent.AccueilAgentAuthentifie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Centrale d'achats

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de transfert d'entreprises et prestations associées

Referentienummer: 19U064
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 116 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Île-de-France

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR10 Ile-de-France
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ des régions Normandie et Hauts-de-France

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD NORMANDIE
NUTS-code: FRE1 Nord-Pas de Calais
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement 1 fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Occitanie

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ de la région Nouvelle Aquitaine

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert d'entreprises et prestations associées au départ des régions Bretagne, Pays-de-La-Loire et Centre-Val de Loire

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG PAYS DE LA LOIRE
NUTS-code: FRH BRETAGNE
NUTS-code: FRB CENTRE – VAL DE LOIRE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 850 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestation de transfert national de mobiliers classés et/ou d'œuvres d'art et prestations associées

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
NUTS-code: FRM CORSE
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La durée du marché est de 36 mois à compter du 1.1.2022 ou de sa date de notification, si celle-ci est postérieure au 1.1.2022. Le marché est reconductible tacitement une fois pour une durée de douze mois, sa durée totale ne peut excéder quatre ans à compter de sa date de notification, période de reconduction comprise.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020