Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 489794-2019

17/10/2019    S201

Hrvatska-Kutina: Usluge na području odnosa s javnošću

2019/S 201-489794

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Zagrebačka 1
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluga tehničke pomoći – informiranje, komunikacija i vidljivost projekta u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 4/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je Nabava usluga tehničke pomoći – informiranje, komunikacija i vidljivost projekta u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

Aktivnosti po predmetnoj nabavi odnose se na:

— Pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti,

— Promidžba projekta,

— Informiranje javnosti s ciljem jačanja vidljivosti,

— Odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti,

— Evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izvješća u skladu sa zadanim EU procedurama.

Detaljni opis predmeta nabave dan je u tehničkoj specifikaciji (Knjiga 3) koja je prilog ove Dokumentacije o nabavi.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 656 565.16 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora je uslužno područje Moslavine d.o.o., Kutina.Izvršenje ugovora će se obavljati u uredu Izvršitelja, u uredu Naručitelja, na lokaciji izvođenja radova ili na nekom drugom mj

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je Nabava usluga tehničke pomoći – informiranje, komunikacija i vidljivost projekta u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“. Aktivnosti po predmetnoj nabavi odnose se na:

— Pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti;

— Promidžba projekta;- Informiranje javnosti s ciljem jačanja vidljivosti;

— Odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti;

— Evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izvješća u skladu sa zadanim EU procedurama.Detaljni opis predmeta nabave dan je u tehničkoj specifikaciji (Knjiga 3) koja je prilog ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: I. Specifično iskustvo stručnjaka Stručnjak 1 – Voditelj projekta - Stručnjak za marketing i odnose s javnošću / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: II. Metodologija i organizacija izvršenja usluge 1. Razumijevanje projekta 2. Strategija 3. Vremenski plan / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 045-104293
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava usluga tehničke pomoći – informiranje, komunikacija i vidljivost projekta u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
05/09/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Marsi d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 03931600229
Poštanska adresa: Kovačićevo brdo 12
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: bbekic@marsi.hr
Telefon: +385 989111467
Telefaks: +385 14826110
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Obzornik j.d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 94673336639
Poštanska adresa: Maksimilijana Vrhovca 11
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: marketing.obzor@ka.t-com.hr
Telefon: +385 998452185
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 693 348.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 656 565.16 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: http://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/10/2019