A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 489814-2018

07/11/2018    S214

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 214-489814

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hosszúhetény Községi Önkormányzat
Postai cím: Fő utca 166.
Város: Hosszúhetény
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 7694
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csörnyei László Sándor polgármester
E-mail: igazgatas3@hosszuheteny.hu
Telefon: +36 301946043
Fax: +36 72490814/121
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://hosszuheteny.hu/
A felhasználói oldal címe: http://hosszuheteny.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: szennyvíztisztító telep fejlesztése és korszerűsítése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00055 sz.projekt keretében Hosszúhetény Község szennyvíztisztító telepének fejlesztési és korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep kiépített hidraulikai kapacitás: 500 m3/d

Kiépített biológiai LE kapacitás: 5161 LE

Technológia összefoglalása:

Mechanikai tisztítás, biológiai tisztítás, foszfor eltávolítás

Nyers szennyvíz fogadás, gépi és kézi rács, szennyvíz átemelés, gépi homokfogás, eleveniszapos szennyvíztisztítás finombuborékos mélylevegőztetés, utóülepítés, fertőtlenítési lehetőség, tisztított szennyvíz kivezetés, iszapsiló-iszaptároló, gépi iszapvíztelenítés.

Hálózat rekonstrukció: 60 db 1000 mm-es beton szennyvíz akna

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 578 360 357.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Hosszúhetény Község

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep kiépített hidraulikai kapacitás: 500 m3/d

Kiépített biológiai LE kapacitás: 5161 LE

Technológia összefoglalása:

Mechanikai tisztítás, biológiai tisztítás, foszfor eltávolítás

Nyers szennyvíz fogadás, gépi és kézi rács, szennyvíz átemelés, gépi homokfogás, eleveniszapos szennyvíztisztítás finombuborékos mélylevegőztetés, utóülepítés, fertőtlenítési lehetőség, tisztított szennyvíz kivezetés, iszapsiló-iszaptároló, gépi iszapvíztelenítés.

Hálózat rekonstrukció: 60 db 1000 mm-es beton szennyvíz akna

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Azonosító szám: KEHOP-2.2.2.-15-2016-00055

Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00055 sz.projekt keretében Hosszúhetény Község szennyvíztisztító telepének fejlesztési és korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: istok.agnes@hid.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HÍD Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: galgoczy.gabor@hid.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Z-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: iker.viktoria@ghid.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 481 644 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 578 360 357.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés

Tervezői művezetés

Bontási részmunkák

Földmunkák

Útépítési és burkolatépítési részmunkák

Vagyonvédelem

Szakfelügyeletek

Régészeti szakfelügyelet

Esetleges leletmentés

Műtárgyépítési részmunkák

Építészeti részmunkák

Technológiai gépészeti részmunkák

Közműépítési részmunkák

Kerítés építés

Kertészeti munkák

Geodézia

Minőségellenőrző vizsgálatok

Laborvizsgálatok

Hulladék-, veszélyes hulladék

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. A-G HÍD Konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

(-Közös Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt., 24857538-2-44 (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)

— Közös Ajánlattevő neve: HÍD Zrt., 14517286-2-44 (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)

— Közös Ajánlattevő neve: Z-Híd Zrt., 14541029-2-41 (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)

2. STRABAG Építőipari Zrt., 10776456-4-43

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

3. E-B 2020 Konzorcium

Közös Ajánlattevők címe: 2225 Üllő, belterület hrsz 3753.

(- EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 13125811-2-44 (2225 Üllő, belterület hrsz 3753.)

— Betonútépítő Zrt., 23041565-2-41 (1131 Budapest, Jász u. 156-158.)

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt., 13748429-2-20

Ajánlattevő székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Az érvénytelenség indoka:

A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.

A közbeszerzési eljárásban a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett, amiről az ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (6) bekezdés második mondata értelmében jegyzőkönyvet vett fel.

Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.

Nyertes ajánlattevő alvállalkozójának neve:

"EKOSPEKTRUM" Kft.

1181 Budapest, Kossuth L u 61.

12807581-2-43

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez azajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Tervezés

Tervezői művezetés

Bontási részmunkák

Földmunkák

Útépítési és burkolatépítési részmunkák

Vagyonvédelem

Szakfelügyeletek

Régészeti szakfelügyelet

Esetleges leletmentés

Műtárgyépítési részmunkák

Építészeti részmunkák

Technológiai gépészeti részmunkák

Közműépítési részmunkák

Kerítés építés

Kertészeti munkák

Geodézia

Minőségellenőrző vizsgálatok

Laborvizsgálatok

Hulladék-, veszélyes hulladék elszállítása, kezelése

Őrzés

Próbaüzem lefolytatása

Szerződéskötés napja: 26.10.2018.

A keretmegállapodásos eljárást megindító ajánlati felhívás VI.3) További információk 7. pontjában foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatta Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívta az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre.

Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/11/2018