Diensten - 489814-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Quimper: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-489814

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté d'agglomération Quimper Bretagne occidentale
Postadres: Hôtel de Ville et d'Agglomération — 44 place Saint-Corentin — CS 26004
Plaats: Quimper Cedex
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29107
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service commande publique
E-mail: Marches.publics@quimper.bzh
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/
Adres van het kopersprofiel: https://marches.megalis.bretagne.bzh
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tri et conditionnement des déchets issus des collectes sélectives

Referentienummer: 5E20059
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 020 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tri et conditionnement des déchets, des extensions des consignes de tri collectées en sacs jaunes, en bacs et en vrac sur l'ensemble de QBO ainsi que des cartons plats collectés AUP

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
90514000 Diensten voor afvalrecycling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tri et conditionnement des déchets cartons issus des collectes en porte-à-porte des six déchèteries et de la commune de Locronan

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
90514000 Diensten voor afvalrecycling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 220 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020