Diensten - 489817-2020

16/10/2020    S202

Italië-Potenza: Welzijnszorg voor kinderen en jongeren

2020/S 202-489817

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comuità Montana alto Basento
Postadres: via Maestri del Lavoro 19
Plaats: Potenza
NUTS-code: ITF51 Potenza
Postcode: 85100
Land: Italië
Contactpersoon: De Grazia Salvatore
E-mail: salvatore.degraazia@rete.basilicata.it
Telefoon: +039 0971499211
Fax: +039 0971499233
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp/
Adres van het kopersprofiel: http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizio di gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311300 Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 803 904.70 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF51 Potenza
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comune di San Fele (PZ)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 803 904.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Procedura aperta

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 24 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Comunità Montana alto Basento
Plaats: Potenza
Postcode: 85100
Land: Italië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata
Postadres: via Rosica
Plaats: Potenza
Postcode: 85100
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020