Dienstleistungen - 489859-2020

16/10/2020    S202

die Slowakei-Bratislava: Verpflegungsdienste

2020/S 202-489859

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bratislavský samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 36063606
Postanschrift: Sabinovská 16
Ort: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Ľuboš Patúc
E-Mail: lubos.patuc@region-bsk.sk
Telefon: +421 248264212
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bratislavskykraj.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428550
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428550
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Vyššia územná samospráva

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpečenie stravovacích služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja

Referenznummer der Bekanntmachung: BSK_LP 6/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55520000 Verpflegungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov vybraných organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom stravných lístkov a elektronických stravných kariet (ESK) u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.

Pod pojmom zabezpečenia stravovania sa rozumie najmä celoročné zabezpečenie podávania teplého hlavného jedla vrátane polievky a vhodného nealkoholického nápoja v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravovacie karty a stravné lístky počas pracovného týždňa v čase minimálne od 11.30 h.do 14.30 h., nachádzajúcich sa v obvode odberných miest určených verejným obstarávateľom v čase určenom pre obedňajšiu prestávku: 30 minút.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 900 505.20 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stravné lístky

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30199770 Essensgutscheine
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov vybraných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom stravných lístkov (v papierovej podobe) u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.

Pod pojmom zabezpečenia stravovania sa rozumie najmä celoročné zabezpečenie podávania teplého hlavného jedla vrátane polievky a vhodného nealkoholického nápoja v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné lístky počas pracovného týždňa v čase minimálne od 11.30 h. do 14.30 h., nachádzajúcich sa v obvode odberných miest určených vybranými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v čase určenom pre obedňajšiu prestávku: 30 minút.

Predpokladané počty stravných lístkov za obdobie 12 mesiacov:

47 519 ks*

Predpokladané počty stravných lístkov za obdobie 48 mesiacov:

190 076 ks*

* Uvedené množstvá sú predpokladané a môžu byť znížené alebo zvýšené.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 969 387.60 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektronické stravné karty (ESK)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237131 Elektronische Karten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja a vybraných organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom elektronických stravných lístkov priradených k elektronickým stravným kartám (ďalej len ESK) u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.

Pod pojmom zabezpečenia stravovania sa rozumie najmä celoročné zabezpečenie podávania teplého hlavného jedla vrátane polievky a vhodného nealkoholického nápoja v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich elektronické stravovacie karty počas pracovného týždňa v čase minimálne od 11.30 h. do 14.30 h., nachádzajúcich sa v obvode odberných miest určených Bratislavským samosprávnym krajom a vybranými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v čase určenom pre obedňajšiu prestávku: 30 minút.

Predpokladané počty ESK:

1 467 ks*

Predpokladané počty elektronických stravných lístkov za obdobie 12 mesiacov:

290 744 ks*

Predpokladané počty elektronických stravných lístkov za obdobie 48 mesiacov:

1 162 976 ks*

* Uvedené množstvá sú predpokladané a môžu byť znížené alebo zvýšené.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 931 117.60 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").

Požaduje sa predloženie scanov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO.

Za účelom získania dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 8 týchto súťažných podkladov (ak sa uplatňuje) za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO ver. 18.0. v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať že poskytol služby rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, a to preukázaním uskutočnenia služieb v kumulatívnej hodnote

a) minimálne 400 000,00 EUR bez DPH, ak predkladá ponuku na časť 1 Stravné lístky a

b) minimálne 2 500 000,00 EUR bez DPH, ak predkladá ponuku na časť 2 Elektronické stravné karty (ESK).

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Dodávateľ je povinný mať počas platnosti rámcovej dohody uzatvorený zmluvný vzťah s min. 100 zariadeniami spoločného stravovania a predajňami potravín min. v rozsahu Coop Jednota Slovensko, Tesco, Lidl, Kaufland, Billa, Terno v rámci Bratislavského kraja, ktorých zoznam bude tvoriť prílohu rámcovej dohody. Okrem uvedeného je dodávateľ povinný uzatvoriť zmluvu do troch mesiacov s akýmkoľvek ďalším stravovacím zariadením, obchodom s potravinami a pod., na základe odôvodnenej písomnej žiadosti objednávateľa.

Podrobné podmienky vykonania zákazky sú uvedené v časti "Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky" súťažných podkladov.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

1. Elektronická aukcia sa realizuje podľa § 54 ZVO.

2. Elektronická aukcia bude realizovaná v certifikovanom systéme na uskutočnenie elektronickej aukcie, ktorý je súčasťou systému EVO ver. 18.

3. Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ použije typ otvorenej elektronickej aukcie na najnižšiu cenu.

Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/11/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

V zmysle § 54 ods. 3 zákona o VO je otváranie ponúk neverejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o VO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

2. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) zákona o VO požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

3. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

5. Požaduje sa zložiť zábezpeku k viazanosti ponuky predloženej na časť 1 "Stravné lístky" vo výške 29 000,00 EUR. Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.

6. Požaduje sa zložiť zábezpeku k viazanosti ponuky predloženej na časť 2 "Elektronické stravné karty (ESK)" vo výške 150 000,00 EUR. Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávaním inovácií.

8. Vzhľadom na kritériá na vyhodnotenie ponúk predmetné je verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Verejné obstarávanie sa realizuje ako centrálne verejné obstarávanie pre Bratislavský samosprávny kraj a vybraných verejných obstarávateľov v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorých zoznam je uvedený v súťažných podkladoch.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020