Diensten - 489881-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Kristianstad: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 202-489881

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AB Kristianstadsbyggen
Nationaal identificatienummer: 556054-1889
Postadres: Box 90
Plaats: Kristianstad
NUTS-code: SE224 Skåne län
Postcode: 291 21
Land: Zweden
Contactpersoon: Christian Falk
E-mail: christian.falk@abk.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.abk.se
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal avseende snöröjning och halkbekämpning

Referentienummer: 20/26
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141 Wegenonderhoud
90630000 IJsbestrijdingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224 Skåne län
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020