Diensten - 489884-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Templin: Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten

2020/S 202-489884

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Westuckermark
Postadres: Prenzlauer Allee 27a
Plaats: Templin
NUTS-code: DE40I Uckermark
Postcode: 17268
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abteilung Invest
E-mail: Sven.Abraham@zvwu.de
Telefoon: +49 398747-120
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zvwu.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Abwasserent- & Wasserversorgung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport v. Fäkalien u. Klärschlamm

Referentienummer: A03-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90460000 Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90460000 Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE40I Uckermark
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020