Diensten - 489886-2020

16/10/2020    S202

Denemarken-Brabrand: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 202-489886

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Nationaal identificatienummer: 55133018
Postadres: Karen Blixens Boulevard 7
Plaats: Brabrand
NUTS-code: DK042 Østjylland
Postcode: 8220
Land: Denemarken
Contactpersoon: Anne Bergholt Sommer
E-mail: ase@bechbruun.com
Telefoon: +45 72273361
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/homepage
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/publicMaterial
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/homepage
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftaler om rådgivning ifm. bylivsaktiviteter (tilbudsindhentning)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger, ønsker at understøtte realiseringen af visionen og delstrategierne for de enkelte byområder gennem aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i områderne, og som motiverer eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling.

I denne forbindelse ønsker Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger at indgå rammeaftaler med op til 3 aktører, som kan bistå Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger med at udvikle og facilitere disse aktiviteter.

Tilbudsindhentningen gennemføres som en tilbudsindhentning uden klar grænseoverskridende interesse efter udbudslovens afsnit V. De øvrige regler i udbudsloven finder ikke anvendelse i forbindelse med denne tilbudsindhentning. Offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse beror således også alene på et ønske om frivillig forudgående gennemsigtighed og åben konkurrence.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042 Østjylland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger arbejder med de store byudviklingsområder i Aarhus Kommune: Aarhus Ø, Godsbanearealerne, Amtssygehuset, Lisbjerg og Sydhavnskvarteret. Herudover udvikles også en række mindre områder/ ejendomme, som ejes af Aarhus Kommune.

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger ønsker at understøtte realiseringen af visionen og delstrategierne for de enkelte områder gennem aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i områderne, og som motiverer eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling.

I denne forbindelse ønsker Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger at indgå rammeaftaler med op til 3 aktører, som kan bistå Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger med at udvikle og facilitere disse aktiviteter.

Aktørerne skal arbejde med en strategisk udvikling af midlertidige aktiviteter i samarbejde med Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger. Aktørerne skal tillige facilitere disse i samarbejde med private aktører, bydelsforeninger, borgere og brugere mv. Det kan fx være kreative og kulturelle aktiviteter, enkeltstående events eller aktiviteter, der skal overgå til en permanent funktion.

Der aftales en konkret økonomisk og tidsmæssig ramme for hvert projekt.

Rammeaftalen har en varighed på 2 år med en frivillig option for Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger på forlængelse i yderligere 1 år.

Den forventede omsætning på rammeaftalerne i kontraktperioden estimeres til samlet 750 000 DKK.

Kontrakten er imidlertid ikke eksklusiv hverken for den enkelte rammeaftaleholder eller for de 3 rammeaftaleholdere tilsammen. Tilbudsgiverne er således ikke garanteret en minimumsomsætning, såfremt de opnår tildeling af en rammeaftale.

Tilbudsindhentningen gennemføres som en tilbudsindhentning uden klar grænseoverskridende interesse efter udbudslovens afsnit V. De øvrige regler i udbudsloven finder ikke anvendelse i forbindelse med denne tilbudsindhentning. Offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse beror således også alene på et ønske om frivillig forudgående gennemsigtighed og åben konkurrence.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ordregiver har mulighed for forlængelse med 1 yderligere år.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ordregiver har mulighed for forlængelse med 1 yderligere år.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Der stilles ikke krav til tilbudsgivers økonomiske/finansielle kapacitet.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal fremlægge mindst 3 referencer fra de seneste 3 år af relevans i forhold til opgaverne omfattet af rammeaftalen. Referencerne skal vedrøre strategisk udvikling af midlertidige aktiviteter eller facilitering af midlertidige aktiviteter i samarbejde med private aktører, bydelsforeninger, borgere og brugere eller lignende. Det kan fx være kreative og kulturelle aktiviteter, enkeltstående events eller aktiviteter, der skal overgå til en permanent funktion.

Eventuele minimumeisen:

Tilbudsgiver skal fremlægge mindst 3 referencer fra de seneste 3 år af relevans i forhold til opgaverne omfattet af rammeaftalen, jf. ovenfor.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningnen af tilbuddene.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020