Diensten - 489886-2020

16/10/2020    S202

Danmark-Brabrand: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 202-489886

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Bergholt Sommer
E-mail: ase@bechbruun.com
Telefon: +45 72273361
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/275ee999-5827-4edd-9568-bc71e377f130/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler om rådgivning ifm. bylivsaktiviteter (tilbudsindhentning)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger, ønsker at understøtte realiseringen af visionen og delstrategierne for de enkelte byområder gennem aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i områderne, og som motiverer eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling.

I denne forbindelse ønsker Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger at indgå rammeaftaler med op til 3 aktører, som kan bistå Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger med at udvikle og facilitere disse aktiviteter.

Tilbudsindhentningen gennemføres som en tilbudsindhentning uden klar grænseoverskridende interesse efter udbudslovens afsnit V. De øvrige regler i udbudsloven finder ikke anvendelse i forbindelse med denne tilbudsindhentning. Offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse beror således også alene på et ønske om frivillig forudgående gennemsigtighed og åben konkurrence.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger arbejder med de store byudviklingsområder i Aarhus Kommune: Aarhus Ø, Godsbanearealerne, Amtssygehuset, Lisbjerg og Sydhavnskvarteret. Herudover udvikles også en række mindre områder/ ejendomme, som ejes af Aarhus Kommune.

Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger ønsker at understøtte realiseringen af visionen og delstrategierne for de enkelte områder gennem aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i områderne, og som motiverer eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling.

I denne forbindelse ønsker Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger at indgå rammeaftaler med op til 3 aktører, som kan bistå Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger med at udvikle og facilitere disse aktiviteter.

Aktørerne skal arbejde med en strategisk udvikling af midlertidige aktiviteter i samarbejde med Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger. Aktørerne skal tillige facilitere disse i samarbejde med private aktører, bydelsforeninger, borgere og brugere mv. Det kan fx være kreative og kulturelle aktiviteter, enkeltstående events eller aktiviteter, der skal overgå til en permanent funktion.

Der aftales en konkret økonomisk og tidsmæssig ramme for hvert projekt.

Rammeaftalen har en varighed på 2 år med en frivillig option for Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger på forlængelse i yderligere 1 år.

Den forventede omsætning på rammeaftalerne i kontraktperioden estimeres til samlet 750 000 DKK.

Kontrakten er imidlertid ikke eksklusiv hverken for den enkelte rammeaftaleholder eller for de 3 rammeaftaleholdere tilsammen. Tilbudsgiverne er således ikke garanteret en minimumsomsætning, såfremt de opnår tildeling af en rammeaftale.

Tilbudsindhentningen gennemføres som en tilbudsindhentning uden klar grænseoverskridende interesse efter udbudslovens afsnit V. De øvrige regler i udbudsloven finder ikke anvendelse i forbindelse med denne tilbudsindhentning. Offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse beror således også alene på et ønske om frivillig forudgående gennemsigtighed og åben konkurrence.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har mulighed for forlængelse med 1 yderligere år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for forlængelse med 1 yderligere år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til tilbudsgivers økonomiske/finansielle kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremlægge mindst 3 referencer fra de seneste 3 år af relevans i forhold til opgaverne omfattet af rammeaftalen. Referencerne skal vedrøre strategisk udvikling af midlertidige aktiviteter eller facilitering af midlertidige aktiviteter i samarbejde med private aktører, bydelsforeninger, borgere og brugere eller lignende. Det kan fx være kreative og kulturelle aktiviteter, enkeltstående events eller aktiviteter, der skal overgå til en permanent funktion.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal fremlægge mindst 3 referencer fra de seneste 3 år af relevans i forhold til opgaverne omfattet af rammeaftalen, jf. ovenfor.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningnen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020