Diensten - 489887-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Brașov: Technische ontwerpen van verkeersinstallaties

2020/S 202-489887

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Brașov
Nationaal identificatienummer: 4384206
Postadres: Bulevardul Eroilor nr. 8
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500007
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristina Racoviță
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefoon: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brasovcity.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105087
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de elaborare a proiectului tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului pentru proiectul „Infrastructură de garaj pentru transportul public”, cod SMIS 126998

Referentienummer: 4384206/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322500 Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de elaborare a proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta din partea proiectantului pentru proiectul „Infrastructura de garaj pentru transportul public”, cod SMIS 126998.

Obiectivul constă în elaborarea proiectului tehnic care va include: detalii de execuţie (DDE), memoriu general și memorii pe specialități, caiete de sarcini pentru categoriile de lucrări ce se vor executa, antemăsurători, liste de cantități, fișe tehnice pentru echipamentele tehnologice și dotări, fișe tehnice pentru materiale, devizul confidențial, devizul general.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 761 813.72 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Brasov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Scopul serviciilor constă în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru obtinerea autorizaţiei de construire (DTAC) și a autorizației de demolare (DATD), proiectului tehnic şi documentaţiei tehnice pentru organizarea execuţiei (DTOE) în vederea realizării obiectivului de investiţii „Infrastructură de garaj pentru transportul public”, întocmite conform soluției (scenariul 1) recomandate prin studiul de fezabilitate realizat de S.C. HEntza Business S.R.L.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul total pentru experienţa specialiştilor este de 30 de puncte. Pondere în cadrul procesului de evaluare: 30 %. Specialiştii pentru care vor fi punctaţi în cadrul factorului de evaluare P3 sunt: P3.1 – manager proiect/șef proiect; P3.2 – arhitect; P3.3 – inginer proiectant structuri; P3.4 – inginer instalații electrice. Pentru fiecare specialist se vor puncta următoarele: 1. Experiența profesională relevantă ≥ un an în pregătirea proiectelor similare; 2. Experiența: implicare ca specialist cheie la elaborarea a cel puţin un studiu tehnic inclusiv SF (studiu de fezabilitate) sau proiectare de detaliu (inclusiv reabilitare şi/sau extindere) pentru proiecte similare / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Pentru acest factor de evaluare a fost stabilit un număr de 6 (şase) subfactori care vor fi utilizaţi de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. Fiecare subfactor va fi apreciat în funcţie de calificativul „foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luând în considerare liniile directoare prezentate în tabelul de mai jos. Fiecărui calificativ îi corespunde o notă. Nota pentru calificativul „foarte bine” este 5, nota pentru calificativul „bine” este 3, nota pentru calificativul „acceptabil” este 1 / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Contract de finantare nr. 5428/13.5.2020 pentru proiectul „Infrastructura de garaj pentru portul transportul public”, finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.E, Obiectul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţiile bazate pe planurile de mobilitate u […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. cazierul fiscal al operatorului economic;

4. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 165 alin. (2), art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

5. alte documente edificatoare, după caz.

Nota 1: pentru persoane juridice străine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedească ca și-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna.

Nota 2: în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la nota 1 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Nota 3: ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Pentru ofertantul clasat pe primul loc la evaluarea intermediara, la solicitarea autoritatii contractante, se vor accepta: certificate – echivalent, cazier juridic – echivalent, declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.

Nota 4: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 se adreseaza asociatilor, subcontractantilor si tertilor sustinatori conf. art. 170 alin. (1) si art. 183 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conf. art. 170 alin. (3) din Legea 98/2016.

Nota 5: daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informații.

Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere că nu are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 alin. (1) lit. e), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Persoanele care dețin funcții de decizie sunt:

1. Scripcaru George, primarul municipiului Brașov;

2. Mihai Costel, viceprimar al municipiului Brașov;

3. Barabás Laszlo, viceprimar al municipiului Brașov;

4. Trandafir Adriana, secretar Primaria Municipiului Brasov;

5. Raul Nicolae Negoita, director executiv Direcția tehnică;

6. Gal Mihaela Delia, director executiv adjunct Direcția tehnică;

7. Tudorache Marilena, director Directia economica;

8. Mavrodin Valeria, șef Serviciul contencios;

9. Lala Floriana Daniela, consilier juridic, Serviciul contencios;

10. Bianca Calinschi, sef Serviciul investitii;

11. Savin Daria, inspector Serviciul investiții, Direcția tehnică;

12. Magdalina Alina, inspector Serviciul buget-CFP;

13. Rezus Virgil, inspector Serviciul investiții, Direcția tehnică;

14. Garcea Lucian, Directia economica, Serviciul financiar contabilitate;

15. Maria Oprea, sef Serviciul buget-CFP;

16. Viorica Cristoloveanu, consilier Serviciul financiar contabilitate;

17. Cursaru Ciprian, inspector Serviciul investiții, Direcția tehnică;

18. Cristina Iulia Racovita, șef Serviciul achiziții publice;

19. Cazanescu Laurentiu, consilier achizitii publice;

20. Fekete Claudia, consilier achizitii publice;

21. Madar Viorica, consilier achizitii publice;

22.Tofan Anna-Maria, consilier achizitii publice;

23.Dragos Neagu, consilier achizitii publice;

24. Laura-Maria Dumitru, consilier achizitii publice.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a presta serviciile care fac obiectul contractului.

Ofertantii vor completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis în tara de rezidenta, certificatul de rezidenta fiscala, sa fie prezentat, doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

Nota 1: toate certificatele/atestatele trebuie sa fie marcate cu mentiunea „conform cu originalul” si semnate de catre o persoana autorizata.

Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice străine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilita. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informațiile cuprinse în acestea trebuie sa fie reale/valide la data prezentării. Documentele se vor posta în SEAP, cu semnătura electronica extinsa, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Experienta similara. Ofertantii vor prezenta o lista a serviciilor similare prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, din care sa reiasă ca au prestat servicii similare cu o valoare totala mai mare sau cel puțin egala cu suma de 1 700 000 RON fara TVA, la nivelul a minimum un contract-maximum trei contracte, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (se va preciza daca au fost finalizate) prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Aceste informatii vor cuprinde: nr. si data contractelor, beneficiarii acestora, obiectul contractelor, data si nr. documentelor de receptie, valoarea contractelor. În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită din diverse motive să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, limita inferioară a perioadei de trei ani se extinde cu perioada aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experiență similară în intervalul de timp rezultat.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE. Doar ofertantul clasat pe locul intai în clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele doveditoare prestarii serviciilor similare in ultimii trei ani, din care sa reiasă ca a prestat servicii similare cu o valoare totala mai mare sau cel puțin egala cu suma de 1 700 000 RON fara TVA, la nivelul a minimum un contract-maximum trei contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, cum ar fi: contracte sau parti relevante ale acestora/procese-verbale de receptie, documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionate, recomandari ale beneficiarilor sau orice documente care probeaza prestarea serviciilor pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea îndeplinirii cerintei privind experienta similara si din care sa reiasa îndeplinirea corespunzătoare a contractului/contractelor. Prin servicii similare, autoritatea contractanta întelege servicii de elaborare și/sau actualizare și/sau revizuire de studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice pentru construcție nouă și/sau modernizare de clădiri etajate supraterane sau subterane. Probarea experienței în domeniul prestării serviciilor care fac obiectul achiziției, prin prezentarea unor contracte similare, se solicită ofertanților întrucât se urmărește prestarea unor servicii de calitate, asigurate de un operator cu experiență, dar și asumarea responsabilității operatorului asupra garantării tuturor serviciilor prestate, autoritatea contractantă asigurându-se astfel că sunt respectate standardele de calitate, așa cum sunt stabilite în documentația de atribuire precum și respectarea cerințelor minime prevăzute în tema de proiectare.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/03/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nota 1: garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016.

Ofertantul va specifica in oferta sa care sunt informatiile pe care le considera confidentiale. Documentul DUAE poate fi accesat de catre operatorii economici interesati direct în SEAP. Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta fisa de date, solicitate de catre autoritatea contractantă, se vor posta in SEAP, semnate cu semnatura electronica si se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In conformitate cu dispozitiile Legii 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Brașov – Serviciul contencios
Postadres: Bulevardul Eroilor nr. 8
Plaats: Brașov
Postcode: 500007
Land: Roemenië
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefoon: +40 268416550
Fax: +40 268473001
Internetadres: http://www.brasovcity.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020