Diensten - 489921-2020

16/10/2020    S202

Polen-Świdnica: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2020/S 202-489921

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Postadres: ul. Leśna 27–29
Plaats: Świdnica
NUTS-code: PL517 Wałbrzyski
Postcode: 58-100
Land: Polen
Contactpersoon: Mieczysław Zielonka
E-mail: zamowienia@szpital.swidnica.pl
Telefoon: +48 748517497
Fax: +48 748517437
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpital.swidnica.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.szpital.swidnica.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spzoz
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego.

Referentienummer: EA/25/20920
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy z załącznikami.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL517 Wałbrzyski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27–29, 58-100 Świdnica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportu sanitarnego – przewóz pacjentów karetką z zespołem specjalistycznym (S) / podstawowym (P) oraz karetką transportową (T), wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.855 z późn. zm.), w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej gotowości do wykonywania usługi w systemie całodobowym przez wszystkie bez wyjątku dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Liczba zleceń na transport wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego.

4. Wykonawca gwarantuje, że usługa będzie wykonywana zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności odpowiadać będzie warunkom określonym w:

— ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium: 10 000 PLN (dziesięć tysięcy PLN).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia / nie spełnia” w oparciu o wymagany dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganej wysokości i zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum 2 usług w zakresie świadczenia usług związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Za spełnienie warunku zamawiający uzna wykazanie się należytym wykonaniem minimum dwóch usług w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto każda.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o wymagany wykaz usług – załącznik nr 7 do SIWZ.

Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów przeznaczonych do przewozu chorych, tj. co najmniej 4 pojazdy spełniające wymagania techniczne oraz wymogi w zakresie wyposażenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia / nie spełnia” w oparciu o wymagany wykaz środków transportu – załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie ze wzorem umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Plaats:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego: SP ZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27–29 w Sali Narad (pokój nr 5, budynek dyrekcji).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020