Diensten - 489930-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Lissabon: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2020/S 202-489930

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.
Nationaal identificatienummer: 510342647
Postadres: Avenida da República, 16-16B
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1050-191
Land: Portugal
E-mail: icnf@icnf.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.icnf.pt
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.anogov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços para restauro de habitats naturais ameaçados por hakea sericea no SIC Alvão/Marão

Referentienummer: CP/11/2020/ICNF/SEDE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Serviços para restauro de habitats naturais ameaçados por Hakea sericea no Sítio de Importância Comunitária (SIC), Alvão/Marão (PTCON0003), incluindo o controlo da dinâmica de reprodução e propagação de espécies invasoras lenhosas, por erradicação dos exemplares dispersos ou concentrados em núcleos de Hakea sericea, associando nas mesmas parcelas uma intervenção estrutural de redução de vegetação arbustiva (matos heliófilos), limpeza e condução de regeneração natural, correção de densidades, redução ou adensamento, em mosaico e faixas de gestão de biomassa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 408 051.65 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviços para restauro de habitats naturais ameaçados por Hakea sericea no Sítio de Importância Comunitária (SIC), Alvão/Marão (PTCON0003), incluindo o controlo da dinâmica de reprodução e propagação de espécies invasoras lenhosas, por erradicação dos exemplares dispersos ou concentrados em núcleos de Hakea sericea, associando nas mesmas parcelas uma intervenção estrutural de redução de vegetação arbustiva (matos heliófilos), limpeza e condução de regeneração natural, correção de densidades, redução ou adensamento, em mosaico e faixas de gestão de biomassa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 720
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POSEUR-03-2215-FC-000124.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não é adotado um procedimento acelerado.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministro do Ambiente e Ação Climática
Postadres: Rua d'O Século,63
Plaats: Lisboa
Postcode: 1200-236
Land: Portugal
E-mail: sg@sg.maac.gov.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020