Diensten - 489930-2020

16/10/2020    S202

Portugal-Lissabon: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2020/S 202-489930

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.
Nationaal identificatienummer: 510342647
Postadres: Avenida da República, 16-16B
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1050-191
Land: Portugal
E-mail: icnf@icnf.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.icnf.pt
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços para restauro de habitats naturais ameaçados por hakea sericea no SIC Alvão/Marão

Referentienummer: CP/11/2020/ICNF/SEDE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 408 051.65 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 720
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020