Diensten - 489933-2020

16/10/2020    S202

Slowakije-Bratislava: Geologische en geofysische adviezen

2020/S 202-489933

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35919001
Postadres: Dúbravská cesta 14
Plaats: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 841 04
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Marián Pavlačka
E-mail: marian.pavlacka@ndsas.sk
Telefoon: +421 258311723
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ndsas.sk
Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427983
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8696/summary
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizácia geotechnického monitoringu počas prerušenia stavebných prác pre stavbu: D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala

Referentienummer: 60302/2020/04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351200 Geologische en geofysische adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je geotechnický monitoring pre úsek rozostavanej diaľnice D1 Lietavská Lúčka Višňové Dubná Skala, na ktorom sú momentálne pozastavené stavebné práce v tuneli Višňové ako aj na celej trase. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 138 725.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71332000 Geotechnische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stavba diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je geotechnický monitoring pre úsek rozostavanej diaľnice D1 Lietavská Lúčka Višňové Dubná Skala, na ktorom sú momentálne pozastavené stavebné práce v tuneli Višňové ako aj na celej trase. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 138 725.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. K bodu II.1.6) Informácia o častiach:

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Z prieskumu trhu vykonaného verejným obstarávateľom vyplynulo, že na relevantnom trhu v čase vyhlásenia verejného obstarávania existuje viacero subjektov, ktoré dokážu dodať tovar požadovaný verejným obstarávateľom za aktuálne nastavených súťažných podkladov, resp. určených podmienok účasti. Na základe tejto skutočnosti je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž, pričom nerozdelenie predmetu zákazky na časti nespôsobuje obmedzenie hospodárskej súťaže, resp. diskrimináciu hospodárskych subjektov. Nie je reálna možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.

2. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:

Mesačné správy z GTM trasy 12 x počas účinnosti Zmluvy o dielo,

Mesačné správy z GTM tunela 12 x počas účinnosti Zmluvy o dielo.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu, časť A.3 Podmienky

Účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8696/summary alebo http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu, časť A.3 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8696/summary alebo http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu, časť A.3 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8696/summary alebo http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickou formou na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v zasadačke na I. poschodí.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní komisia vyhodnotí splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v zmysle § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8696/summary.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15.

Zábezpeka časti A1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020