Diensten - 489934-2020

16/10/2020    S202

Bulgarije-gr. Pernik: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-489934

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Pernik
Nationaal identificatienummer: 000386751
Postadres: pl. „Sv. Ivan Rilski“ No. 1 A
Plaats: gr. Pernik
NUTS-code: BG414 Перник
Postcode: 2300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Irena Dimitrova Georgieva
E-mail: poop@pernik.bg
Telefoon: +359 76684220
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://pernik.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1270
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/86005
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/86005
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG414 Перник
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Перник.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е предоставянето на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и подобни на тях, генерирани на територията на град Перник и на всички населени места в община Перник до Регионално депо за неопасни битови отпадъци, намиращо се в с. Люлин, община Перник и или до общинско депо за строителни отпадъци и инертни материали „Тева“, гр. Перник или друго съоръжение на територията на Община Перник, посочено от възложителя. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, предмет на настоящата обществена поръчка, са с териториален обхват всички населени места в община Перник и са в изпълнение изискванията на приложимото законодателство за управление на отпадъците. Те са насочени към гарантиране и подобряване качеството на околната среда и качеството на живот чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда, недопускане замърсяване на обществените територии с отпадъци и/или образуване на локални замърсявания и нерегламентирани сметища.

Настоящата обществена поръчка предвижда въвеждането на изцяло нова система за автоматично обслужване с друг вид съдове в целия им обем. Също така, новата система ще изисква високотехнологични решения за обслужването на съдовете и доставка на подходяща за това автомобилна техника и съответни надстройки за нея.

Изпълнителят се задължава да въведе система за автоматично обслужване на съдове с обем от 2 м3 до 4 м3. В Техническото предложение участниците трябва да опишат точните спецификации и конкретните обеми на съдовете, с които предлагат да изградят системата за автоматично обслужване, при параметри, подробно описани в техническите спецификации на настоящата поръчка.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Техническо предложение — П1, включващо следните подпоказатели / Weging: 60 %
Kwaliteitscriterium - Naam: подпоказател (П.1.1) — Въведение и встъпителен анализ / Weging: 10т.
Kwaliteitscriterium - Naam: подпоказател (П.1.2) Стратегията на участника по отношение изпълнението на договора, вкл. описание на начина технология и организация 45 т. и предлож за маршрути за изпълн 5 т. / Weging: 50т.
Kwaliteitscriterium - Naam: подпоказател (П.1.3) — График за изпълнение на дейностите / Weging: 10т.
Kwaliteitscriterium - Naam: подпоказател (П.1.4) — Концепция за провеждане на информационна/и кампания/и за популяризиране на предложената система за автоматично обслужване. / Weging: 30т.
Prijs - Weging: 40 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците трябва да притежават регистрационен документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО. За чуждестранни лица — аналогични документи, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Доказване: при подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в част IV, раздел А, „Годност“ информация за обстоятелствата по отношение на наличието на регистрационен документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата — копие на валиден документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за управление на отпадъците, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Участниците са длъжни да декларират всички лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата, той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят документите, описани в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът в процедурата трябва да е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката — услуги по сметосъбиране и транспортиране на отпадъци. При подаване на оферта съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, в част IV, раздел „Б“.

Eventuele minimumeisen:

Участникът в процедурата трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — услуги по сметосъбиране и транспортиране на отпадъци в размер на 9 000 000 BGN без ДДС.

Изискуемият оборот следва да е реализиран през последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Уточнение: изискуемият оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се изчисляват по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП. За участник — чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

Забележка: при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата:

— Справка за оборота в сферата, попадащ в обхвата на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, и

— Копия на годишните отчети за последните 3 (три) приключили финансови години.

Когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката.

При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“ информация за услугите с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта, стойностите, датите и получателите.

2. Участник трябва да разполага с инструменти съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

При подаване на оферта съответствие с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, като предостави и информация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще използва при изпълнение на поръчката. В ЕЕДОП се посочва необходимата информация, за да се удостовери съответствие с изискванията на възложителя, пълни данни за транспортните средства, в т.ч. модел, марка, екологичен стандарт и др.

3. Участникът трябва да разполага с най-малко една материално-техническа база, предназначена за престой, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк.

При подаване на оферта съответствие с изискването участниците декларират в ЕЕДОП, като посочват в част IV, буква „В“, като се посочва информация за материално-техническата база, с която разполага.

4. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и околната среда.

При подаване на оферта съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „Г“, като посочи и вида, номера, датата на валидност, сертифициращия орган и обхвата на съответните сертификати.

Eventuele minimumeisen:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, като услугата да е изпълнена в административно-териториална единица (или район/и в административно-териториалните единици с районно деление) с население не по-малко от 90 000 (деветдесет хиляди) жители. Когато услугата не покрива цялата административно-териториална единица/район, трябва пряко ползващото се от услугата население да не по-малко от 90 000 (деветдесет хиляди) жители.

2. Всеки участник трябва да разполага с инструменти съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката. Минималният брой и вид техническо оборудване, необходимо за изпълнение на настоящата обществена поръчка и капацитет, с което участникът трябва да разполага е както следва:

8 бр. специализирани автомобила с вместимост от 12 м3 до 30 м3 за обслужване на контейнери за битов отпадък, тип „вариопреса“.

1 бр. малогабаритен специализирани автомобила с вместимост от 6 м3 до 12 м3 за обслужване на контейнери за битов отпадък, тип „вариопреса“.

1 бр. специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдове за отпадъци под високо налягане.

3 бр. специализирана транспортна техника за извозване на едрогабаритни и строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата — самосвали с кран (щипка) мин. 8 м3;

Всички транспортни средства задължително трябва да отговарят на стандарт минимум Евро VI (или еквивалент и/или задвижвани изцяло на електричество, метан, водород).

3. Участникът трябва да разполага с най-малко една материално-техническа база, предназначена за престой, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк.

4. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и околната среда, както следва:

4.1. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, включващ дейностите извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване или еквивалентен.

4.2. Участникът трябва да има сертифицирана ЕMAS система за управление по околна среда, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 или еквивалент, с обхват на сертификация — извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване или еквивалентен.

Забележка: при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Гаранцията за изпълнение е 1 % от прогнозната стойност на договора без ДДС и се освобождава съгласно проекта на договор. Прогнозната стойност на договора е прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението.

Гаранцията се предоставят в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

В системата.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1—т. 5 от ЗОП.

2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

3. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

4. Възложителят отстранява от участие, участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията; участник, на когото технически предложения за изпълнение, които не са изготвени в съответствие с изискванията на възложителя, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат предложени за отстраняване от участие, като неотговарящи на това предварително обявено условие. Участник, на когото ценови предложения за изпълнение, които не са изготвени в съответствие с изискванията и указанията на възложителя, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат предложени за отстраняване от участие.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020