Dienstleistungen - 489940-2020

16/10/2020    S202

Polen-Sieradz: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 202-489940

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sieradz
Postanschrift: ul. Armii Krajowej 5
Ort: Sieradz
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Postleitzahl: 98-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Pełka, Karol Mizerski
E-Mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
Telefon: +48 438275550
Fax: +48 438223201
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ugsieradz.finn.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sprawy wynikające z działalności jednostki samorządu terytorialnego

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Sieradz

Referenznummer der Bekanntmachung: ZFZ.271.1.13.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych gminy Sieradz.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL714 Sieradzki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sieradz, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z:

1) odbieraniem odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych gminy Sieradz;

2) zakres zamówienia:

1 odpady komunalne zmieszane szacunkowa ilość odpadów 1 928,00 Mg,

2 odpady komunalne selektywnie zebrane – 1 113,00 Mg,

3 odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 247,00 Mg;

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ:

a)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,

b) zestawienie nieruchomości w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Sieradz – załącznik nr 2,

c) zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – załącznik nr 3,

d) szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów, pojemników oraz rejestracji zdarzeń – załącznik nr 4,

e) szacunkowa liczba pojemników na odpady komunalne – załącznik nr 5,

f) liczba przystanków i wiat autobusowych – załącznik nr 6;

4) zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie i obsługa sprzętu służącego do odbioru odpadów, czynności opróżniania pojemników i odbioru worków z odpadami selektywnymi oraz innych odpadów komunalnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem:

— wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, obejmującego, co najmniej, rodzaje i kody odpadów komunalnych wymienione w załączniku nr 3 pn.: Zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

— aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia na transport odpadów komunalnych, o których mowa w części I ust. 7. Własne uprawnienia i zezwolenia winny być wydane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności ustawy o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierać, co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione w załączniku nr 3 pn.: Zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada:

— środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

— ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 500 000,00 PLN.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli:

— wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości i o wartości łącznie powyżej 1 500 000,00 PLN (brutto),

— zamawiający wymaga potwierdzenia należytego wykonania zobowiązań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. monitorowania pracy pojazdu oraz automatycznej identyfikacji pojemników (system RFID), wykonanych na terenie o podobnej wielkości (ilość zamontowanych transporderów RFID) w okresie 12 miesięcy,

— wykonawca wykaże się dysponowaniem, co najmniej:

• pojazd bezpylny grzebieniowy i z widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3 razy, w tym co najmniej 1 wyposażony w system dynamicznego ważenia – 2 sztuki,

• pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym do odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów elektrycznych i elektronicznych, zużytych baterii i akumulatorów) – 3 sztuki,

• pojazd typu hakowiec lub bramowiec — 1 sztuka,

• baza magazynowo-transportowa spełniająca wszelkie wymagania opisane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i jest usytuowana nie więcej niż 60 km od terenu gminy Sieradz.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

• średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

• średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1) umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą/wykonawcami zostaną zawarte wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

2) zawarte umowy będą jawna i będą podlegać udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego lub aktów prawa miejscowego istotnie wpływającej na sposób, częstotliwość lub zasady odbierania i zagospodarowania odpadów przewidziane w SOPZ – zmianie ulegnie sposób, częstotliwość lub zasady świadczenia usług, a w przypadku, gdy zmiany powyższe będą miały znaczący wpływ na ponoszone przez wykonawcę koszty świadczenia usług – odpowiedniej zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia umownego;

2) w przypadku ustawowej zmiany określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona;

3) w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu e-ZP zamawiającego.

Otwarcie ofert w systemie e-ZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju/sali nr 30 Urzędu Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, dnia 19 listopada 2020 r., o godzinie 12.00.

Otwarcie ofert jest jawne – wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia i warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej zamawiającego pod adresem (https://ugsieradz.e-zp.finn.pl).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W1) wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie – dział VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp;

3) środkami ochrony prawnej są:

— wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp,

— odwołanie,

— skarga do sądu;

4) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

5) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

6) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

7) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020