Diensten - 489940-2020

16/10/2020    S202

Polen-Sieradz: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-489940

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Sieradz
Postadres: ul. Armii Krajowej 5
Plaats: Sieradz
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-200
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Pełka, Karol Mizerski
E-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
Telefoon: +48 438275550
Fax: +48 438223201
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ugsieradz.finn.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: sprawy wynikające z działalności jednostki samorządu terytorialnego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Sieradz

Referentienummer: ZFZ.271.1.13.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych gminy Sieradz.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513100 Verwijderen van huisvuil
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Sieradz, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z:

1) odbieraniem odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych gminy Sieradz;

2) zakres zamówienia:

1 odpady komunalne zmieszane szacunkowa ilość odpadów 1 928,00 Mg,

2 odpady komunalne selektywnie zebrane – 1 113,00 Mg,

3 odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 247,00 Mg;

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ:

a)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,

b) zestawienie nieruchomości w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Sieradz – załącznik nr 2,

c) zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – załącznik nr 3,

d) szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów, pojemników oraz rejestracji zdarzeń – załącznik nr 4,

e) szacunkowa liczba pojemników na odpady komunalne – załącznik nr 5,

f) liczba przystanków i wiat autobusowych – załącznik nr 6;

4) zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie i obsługa sprzętu służącego do odbioru odpadów, czynności opróżniania pojemników i odbioru worków z odpadami selektywnymi oraz innych odpadów komunalnych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin realizacji odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: termin płatności / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem:

— wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, obejmującego, co najmniej, rodzaje i kody odpadów komunalnych wymienione w załączniku nr 3 pn.: Zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

— aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia na transport odpadów komunalnych, o których mowa w części I ust. 7. Własne uprawnienia i zezwolenia winny być wydane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności ustawy o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierać, co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione w załączniku nr 3 pn.: Zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada:

— środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

— ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 500 000,00 PLN.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli:

— wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości i o wartości łącznie powyżej 1 500 000,00 PLN (brutto),

— zamawiający wymaga potwierdzenia należytego wykonania zobowiązań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. monitorowania pracy pojazdu oraz automatycznej identyfikacji pojemników (system RFID), wykonanych na terenie o podobnej wielkości (ilość zamontowanych transporderów RFID) w okresie 12 miesięcy,

— wykonawca wykaże się dysponowaniem, co najmniej:

• pojazd bezpylny grzebieniowy i z widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3 razy, w tym co najmniej 1 wyposażony w system dynamicznego ważenia – 2 sztuki,

• pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym do odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów elektrycznych i elektronicznych, zużytych baterii i akumulatorów) – 3 sztuki,

• pojazd typu hakowiec lub bramowiec — 1 sztuka,

• baza magazynowo-transportowa spełniająca wszelkie wymagania opisane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i jest usytuowana nie więcej niż 60 km od terenu gminy Sieradz.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

• średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

• średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą/wykonawcami zostaną zawarte wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

2) zawarte umowy będą jawna i będą podlegać udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego lub aktów prawa miejscowego istotnie wpływającej na sposób, częstotliwość lub zasady odbierania i zagospodarowania odpadów przewidziane w SOPZ – zmianie ulegnie sposób, częstotliwość lub zasady świadczenia usług, a w przypadku, gdy zmiany powyższe będą miały znaczący wpływ na ponoszone przez wykonawcę koszty świadczenia usług – odpowiedniej zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia umownego;

2) w przypadku ustawowej zmiany określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona;

3) w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu e-ZP zamawiającego.

Otwarcie ofert w systemie e-ZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju/sali nr 30 Urzędu Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, dnia 19 listopada 2020 r., o godzinie 12.00.

Otwarcie ofert jest jawne – wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia i warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej zamawiającego pod adresem (https://ugsieradz.e-zp.finn.pl).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W1) wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie – dział VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp;

3) środkami ochrony prawnej są:

— wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp,

— odwołanie,

— skarga do sądu;

4) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

5) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

6) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

7) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020