Diensten - 489940-2020

16/10/2020    S202

Polska-Sieradz: Usługi związane z odpadami

2020/S 202-489940

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sieradz
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 5
Miejscowość: Sieradz
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Pełka, Karol Mizerski
E-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
Tel.: +48 438275550
Faks: +48 438223201
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugsieradz.finn.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sprawy wynikające z działalności jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Sieradz

Numer referencyjny: ZFZ.271.1.13.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych gminy Sieradz.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Sieradz, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z:

1) odbieraniem odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych gminy Sieradz;

2) zakres zamówienia:

1 odpady komunalne zmieszane szacunkowa ilość odpadów 1 928,00 Mg,

2 odpady komunalne selektywnie zebrane – 1 113,00 Mg,

3 odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 247,00 Mg;

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ:

a)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,

b) zestawienie nieruchomości w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Sieradz – załącznik nr 2,

c) zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – załącznik nr 3,

d) szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów, pojemników oraz rejestracji zdarzeń – załącznik nr 4,

e) szacunkowa liczba pojemników na odpady komunalne – załącznik nr 5,

f) liczba przystanków i wiat autobusowych – załącznik nr 6;

4) zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowanie i obsługa sprzętu służącego do odbioru odpadów, czynności opróżniania pojemników i odbioru worków z odpadami selektywnymi oraz innych odpadów komunalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem:

— wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, obejmującego, co najmniej, rodzaje i kody odpadów komunalnych wymienione w załączniku nr 3 pn.: Zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

— aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia na transport odpadów komunalnych, o których mowa w części I ust. 7. Własne uprawnienia i zezwolenia winny być wydane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności ustawy o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierać, co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione w załączniku nr 3 pn.: Zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada:

— środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

— ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 500 000,00 PLN.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

— średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

— średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli:

— wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości i o wartości łącznie powyżej 1 500 000,00 PLN (brutto),

— zamawiający wymaga potwierdzenia należytego wykonania zobowiązań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. monitorowania pracy pojazdu oraz automatycznej identyfikacji pojemników (system RFID), wykonanych na terenie o podobnej wielkości (ilość zamontowanych transporderów RFID) w okresie 12 miesięcy,

— wykonawca wykaże się dysponowaniem, co najmniej:

• pojazd bezpylny grzebieniowy i z widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3 razy, w tym co najmniej 1 wyposażony w system dynamicznego ważenia – 2 sztuki,

• pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym do odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów elektrycznych i elektronicznych, zużytych baterii i akumulatorów) – 3 sztuki,

• pojazd typu hakowiec lub bramowiec — 1 sztuka,

• baza magazynowo-transportowa spełniająca wszelkie wymagania opisane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i jest usytuowana nie więcej niż 60 km od terenu gminy Sieradz.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

• średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

• średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą/wykonawcami zostaną zawarte wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

2) zawarte umowy będą jawna i będą podlegać udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego lub aktów prawa miejscowego istotnie wpływającej na sposób, częstotliwość lub zasady odbierania i zagospodarowania odpadów przewidziane w SOPZ – zmianie ulegnie sposób, częstotliwość lub zasady świadczenia usług, a w przypadku, gdy zmiany powyższe będą miały znaczący wpływ na ponoszone przez wykonawcę koszty świadczenia usług – odpowiedniej zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia umownego;

2) w przypadku ustawowej zmiany określonej w umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio zmieniona;

3) w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu e-ZP zamawiającego.

Otwarcie ofert w systemie e-ZP dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju/sali nr 30 Urzędu Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, dnia 19 listopada 2020 r., o godzinie 12.00.

Otwarcie ofert jest jawne – wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia i warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej zamawiającego pod adresem (https://ugsieradz.e-zp.finn.pl).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W1) wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie – dział VI Środki ochrony prawnej – w zakresie postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp;

3) środkami ochrony prawnej są:

— wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp,

— odwołanie,

— skarga do sądu;

4) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

5) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

6) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

7) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020