Diensten - 489940-2020

16/10/2020    S202

Polen-Sieradz: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 202-489940

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Sieradz
Postadres: ul. Armii Krajowej 5
Plaats: Sieradz
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-200
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Pełka, Karol Mizerski
E-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
Telefoon: +48 438275550
Fax: +48 438223201
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ugsieradz.finn.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: sprawy wynikające z działalności jednostki samorządu terytorialnego

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Sieradz

Referentienummer: ZFZ.271.1.13.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513100 Verwijderen van huisvuil
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL714 Sieradzki
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020