Dienstleistungen - 489941-2020

16/10/2020    S202

Bulgarien-Gabrovo: Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen

2020/S 202-489941

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tehnicheski universitet — Gabrovo
Nationale Identifikationsnummer: 000210319
Postanschrift: ul. „Hadzhi Dimitar“ No. 4
Ort: Gabrovo
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Postleitzahl: 5300
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Miryana Rumenova Hristova
E-Mail: mhristova@tugab.bg
Telefon: +359 66827286
Fax: +359 66801155
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.tugab.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/18378
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/86182
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/86182
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Предоставяне на самолетни билети за нуждите на ТУ — Габрово по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63512000 Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Целта на общ. поръчка е сключването на договор от страна на ТУ — Габрово с изпълнител за осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при командироване на членове от екипа по проект № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, които имат сключени договори с Технически университет – Габрово. Командировките са свързани с провеждане на работни срещи в чужбина във връзка с дейността по проекта.

Предмет на поръчката — закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за редовни двупосочни полети до различни дестинации в Европа, както и за еднопосочни при необходимост.

Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем, а при необходимост от самолетни билети над посочените прогнозни количества да прави заявки до достигане на максимално допустимата стойност на договора.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 945.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

Територията на РБ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Целта на обществената поръчка е сключването на договор от страна на Технически университет — Габрово с изпълнител за осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при командироване на членове от екипа по проект № BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г., които имат сключени договори с Технически университет — Габрово. Командировките са свързани с провеждане на работни срещи в чужбина във връзка с дейността по проекта.

Предмет на поръчката — закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за редовни двупосочни полети до различни дестинации в Европа, както и за еднопосочни при необходимост.

Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем, а при необходимост от самолетни билети над посочените прогнозни количества да прави заявки до достигане на максимално допустимата стойност на договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 10 945.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 61 от ППЗОП, като председателят на комисията ще декриптира офертите, подадени през платформата, и ще отвори ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Участниците в процедурата трябва да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти — част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма. За чуждестранните участници — да имат право да правят резервации и издават или да продават самолетни билети и да са вписани в аналогичен регистър (ако е приложимо) съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Данните относно минималното изискване по т. 1 се попълват в предвидената част на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV „Критерии за подбор“, буква „А“.

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със: заверено копие на документи за валидна регистрация/вписване, издадени от компетентния орган и удостоверяващи право за извършване на съответната дейност, освен в случай че обстоятелствата, които се доказват с удостоверението, не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея не се предоставят от компетентния орган на възложителя по служебен път.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Няма

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците трябва да са изпълнили услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуга с предмет и обем, „сходни“ с тези на поръчката, следва да се разбира: осигуряване/продажба на минимум 20 самолетни билета за превоз по въздух на пътници или пътници и багаж.

Данните относно минималното изискване по т. 1 се попълват в предвидената част на ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, буква „В“.

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице обст-ствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Освен на горните осн-ния възл. отстранява участник, който: не отговаря на поставените критерии за подбор, не изпълни друго условие, посочено в обяв-ето или в докум-ята; е представил оферта, която не отговаря на: предв. обявените условия за изпълнение на поръчката или правила и изисквания, свързани с опазване на околн. среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екол., соц. и труд. право, които са изброени в прилож. № 10 към чл. 115 от ЗОП; не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3— 5 от ЗОП; е свързано лице с друг участник в процедурата; е подал оферта, която не отговаря на усл-та за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност; са налице забранит. осн-я по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; са налице обст-ства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Гаранция за изпълнение — 5 % от стойността на договора.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/11/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/11/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020