Diensten - 489942-2020

16/10/2020    S202

Bulgarije-gr. Plovdiv: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2020/S 202-489942

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo — Plovdiv“
Nationaal identificatienummer: 2016195800103
Postadres: bul. „6-ti septemvri“ No. 93
Plaats: gr. Plovdiv
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Krasimir Zlatkov Kamenov
E-mail: dgsplovdiv@ucdp-smolian.com
Telefoon: +359 0886848430
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://dgsplovdiv.ucdp-smolian.com/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/18235
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/85990
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/85990
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: дейности по чл. 165 от Закона за горите — горско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Следгаранционно сервизно обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (стопанска техника и машини), доставка на резервни части и консумативи за превозните средства

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката е:

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско — бояджийски дейности и други сходни на тях, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч селскостопанска техника и машини, транспортно оборудване; машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване.), включително доставка на резервни части и консумативи“ за срок до 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималния прогнозен ресурс.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 46 580.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Място за изпълнение на поръчката – на място на авариралата машина, посредством осигурен мобилен екип на изпълнителя, както и при нужда в посочения/те от кандидата специализиран/и сервиз/и.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 580.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят поставя следните извиквания, относно технически и професионални способности на кандидатите:

4.1.1. Да притежава прилага система за управление и проследяване на доставките.

— Доказване,

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — описание прилаганата система за управление и проследяване на доставките.

4.1.2. Да разполага с квалифициран персонал, както следва:

— най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейности, придобило квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение,

— лица с необходимите професионални способности участващи, при нужда, в извършването на ремонт на мястото на авариралата машина.

Забележка: кандидатът трябва да има възможност да формира подвижен (мобилен) екип със своите специалисти, който да извършва ремонт на място на повредената машина, съгласно техническата спецификация и предметът на поръчката.

— Доказване:

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с приложени документи доказващи професионалната им компетентност.

Забележка: когато кандидатът се позовава на капацитета на трето лице, относно неговите икономически, финансови и технически способности, той следва да заяви толкова квалифициран персонал, чиито брой следва да обезпечи едновременно обслужване по 1 брой техника във всяка една заявена база, която е снабдена със съответното техническо оборудване.

4.1.3. Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и техническо обслужване на превозните средства, както на мястото на повредената техника, така и в специализирания/те сервиз/и.

— Доказване:

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване които ще се използва при изпълнение на поръчката.

4.1.4. Да прилага системи за управление на качеството на доставките и услугите в обхвата на поръчката.

— Доказване:

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — представяне на съответния сертификат.

Когато кандидатите са заявили, че ще ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, същите представят отделен еЕЕДОП, в който освен основанията за отстраняване свързани с личното състояние на подизпълнителите или третите лица, същите попълват и съответни раздели предвид естеството, обема на изпълняваните от тях дейности.

4.1.5. Изпълнителят следва да разполага и/или да ползва не по-малко от една специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на ремонта на машините — предмет на поръчката, която/то следва да е/са с местоположение на територията на гр. Пловдив. Съответният брой бази е показател (К3) от комплексната оценка, съгласно методиката за оценка.

— Доказване:

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — с валиден документ, указващ местоположението на обекта — скица, план и др. годен документ, съгласно българското законодателство.

Изпълнителят трябва да има оборудвана сервизна база/бази, на територията на гр. Пловдив. Сервизните база/бази следва да са снабдени с необходимата техника за извършване на основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, селскостопанска техника и машини стопанисвани от ТП „ДГС — Пловдив“.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Изпълнителят следва да разполага с квалифициран персонал, както следва:

— най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейност, придобило квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено средно или висше образование и/или преминал курс на обучение,

— лица с необходимите професионални способности участващи, при нужда в извършването на ремонт на място на повредената машина.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

В системата.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както следва:

— обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен,

— лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието,

— сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган,

— доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора,

— опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Други основания за отстраняване от участие. Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и 55, възложителят отстранява от процедурата:

— който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията,

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,

— кандидати или участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— кандидати или участници, подали заявления за участие или оферти, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност,

— лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ТП „ДГС — Пловдив“: IBAN: BG 52 DEMI 9240 1000 2496 54 BIC: DEMIBGSF, „Търговска банка Д“ АД;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, със срок на валидност поне 30 дни по-дълъг от крайния срок за изпълнение на договора.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Обжалвания, свързани с настоящата процедура, се извършват по реда на глава двадесет и седма „Производство по обжалване“ от Закона за обществените поръчки. Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020