Diensten - 489942-2020

16/10/2020    S202

България-гр. Пловдив: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

2020/S 202-489942

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно горско стопанство — Пловдив“
Национален регистрационен номер: 2016195800103
Пощенски адрес: бул. „6-ти септември“ № 93
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Красимир Златков Каменов
Електронна поща: dgsplovdiv@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 0886848430
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dgsplovdiv.ucdp-smolian.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18235
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/85990
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/85990
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по чл. 165 от Закона за горите — горско стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Следгаранционно сервизно обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (стопанска техника и машини), доставка на резервни части и консумативи за превозните средства

II.1.2)Основен CPV код
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е:

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско — бояджийски дейности и други сходни на тях, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч селскостопанска техника и машини, транспортно оборудване; машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване.), включително доставка на резервни части и консумативи“ за срок до 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималния прогнозен ресурс.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46 580.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Място за изпълнение на поръчката – на място на авариралата машина, посредством осигурен мобилен екип на изпълнителя, както и при нужда в посочения/те от кандидата специализиран/и сервиз/и.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46 580.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя следните извиквания, относно технически и професионални способности на кандидатите:

4.1.1. Да притежава прилага система за управление и проследяване на доставките.

— Доказване,

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — описание прилаганата система за управление и проследяване на доставките.

4.1.2. Да разполага с квалифициран персонал, както следва:

— най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейности, придобило квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение,

— лица с необходимите професионални способности участващи, при нужда, в извършването на ремонт на мястото на авариралата машина.

Забележка: кандидатът трябва да има възможност да формира подвижен (мобилен) екип със своите специалисти, който да извършва ремонт на място на повредената машина, съгласно техническата спецификация и предметът на поръчката.

— Доказване:

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с приложени документи доказващи професионалната им компетентност.

Забележка: когато кандидатът се позовава на капацитета на трето лице, относно неговите икономически, финансови и технически способности, той следва да заяви толкова квалифициран персонал, чиито брой следва да обезпечи едновременно обслужване по 1 брой техника във всяка една заявена база, която е снабдена със съответното техническо оборудване.

4.1.3. Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и техническо обслужване на превозните средства, както на мястото на повредената техника, така и в специализирания/те сервиз/и.

— Доказване:

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване които ще се използва при изпълнение на поръчката.

4.1.4. Да прилага системи за управление на качеството на доставките и услугите в обхвата на поръчката.

— Доказване:

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — представяне на съответния сертификат.

Когато кандидатите са заявили, че ще ползват подизпълнители или капацитета на трети лица, същите представят отделен еЕЕДОП, в който освен основанията за отстраняване свързани с личното състояние на подизпълнителите или третите лица, същите попълват и съответни раздели предвид естеството, обема на изпълняваните от тях дейности.

4.1.5. Изпълнителят следва да разполага и/или да ползва не по-малко от една специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на ремонта на машините — предмет на поръчката, която/то следва да е/са с местоположение на територията на гр. Пловдив. Съответният брой бази е показател (К3) от комплексната оценка, съгласно методиката за оценка.

— Доказване:

— На етапа: подбор на кандидатите и допускане до участие — чрез попълване на съответния раздел от еЕЕДОП,

— На етап: сключване на договор — с валиден документ, указващ местоположението на обекта — скица, план и др. годен документ, съгласно българското законодателство.

Изпълнителят трябва да има оборудвана сервизна база/бази, на територията на гр. Пловдив. Сервизните база/бази следва да са снабдени с необходимата техника за извършване на основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите, селскостопанска техника и машини стопанисвани от ТП „ДГС — Пловдив“.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Изпълнителят следва да разполага с квалифициран персонал, както следва:

— най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейност, придобило квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено средно или висше образование и/или преминал курс на обучение,

— лица с необходимите професионални способности участващи, при нужда в извършването на ремонт на място на повредената машина.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/11/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/11/2020
Местно време: 14:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както следва:

— обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен,

— лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието,

— сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган,

— доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора,

— опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Други основания за отстраняване от участие. Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и 55, възложителят отстранява от процедурата:

— който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията,

— участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

— участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП,

— кандидати или участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП,

— кандидати или участници, подали заявления за участие или оферти, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност,

— лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ТП „ДГС — Пловдив“: IBAN: BG 52 DEMI 9240 1000 2496 54 BIC: DEMIBGSF, „Търговска банка Д“ АД;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, със срок на валидност поне 30 дни по-дълъг от крайния срок за изпълнение на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обжалвания, свързани с настоящата процедура, се извършват по реда на глава двадесет и седма „Производство по обжалване“ от Закона за обществените поръчки. Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/10/2020