Diensten - 489942-2020

16/10/2020    S202

Bulgarije-gr. Plovdiv: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2020/S 202-489942

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teritorialno podelenie „Darzhavno gorsko stopanstvo — Plovdiv“
Nationaal identificatienummer: 2016195800103
Postadres: bul. „6-ti septemvri“ No. 93
Plaats: gr. Plovdiv
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Krasimir Zlatkov Kamenov
E-mail: dgsplovdiv@ucdp-smolian.com
Telefoon: +359 0886848430
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://dgsplovdiv.ucdp-smolian.com/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/18235
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: дейности по чл. 165 от Закона за горите — горско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Следгаранционно сервизно обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (стопанска техника и машини), доставка на резервни части и консумативи за превозните средства

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 46 580.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 580.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020